Cikagos Lituanistine Mokykla    
   

Pasiruošimas Sakramentams 
2017-2018 m.

PIRMAI IŠPAŽINČIAI IR KOMUNIJAI
(vaikams nuo 10 metų ir vyresniems) pamokos bus:

1. Jaunimo Centre: spalio 7 d.(šeštadienį) pirma pamoka po ČLM pamokų bus nuo 1:30 iki 2:30 v.p.p. visi ir vaikai ir tėveliai renkamės prie mokytojų kambario.

2. Lemonte: spalio 15 d.(sekmadienį) sekanti pamoka -  
po 9:00 arba po 11:00 val.r. Šv.Mišių. Visi (ir tėveliai ir vaikai) renkasi Mišioms ir po jų susitinka bažnyčios vestibiulyje. Galite pasirinkti jums patogesnį laiką.

3. Norintys ruoštis Marquette Parke: kreipiasi į Nativity 
parapijos sekretorę Audrą: (773)776 - 4600

Visiems Sakramentams besiruošiantys vaikai turi dalyvauti šv.Mišiose sekmadieniais. 

SUTVIRTINIMO (jaunimui nuo 13 metų ir vyresniems)

pamoka Lemonte bus spalio 1 d. (sekmadienį) tik po 11:00 val.r. Šv. Mišių, po kurių visi susitinkame bažnyčios vestibiulyje.

SUAUGUSIŲ ĮKRIKŠČIONINIMO Sakramentams
 
tel. 1(630)243-1070  arba  seslaimute@gmail.com

Prašome kuo skubiau užsiregistruoti.

ses. Laimutė