MOKYKLOS TAISYKLĖS

MOKYKLOS TIKSLAS

Tai jaunimo švietimo ir kultūros ugdymo židinys, kuriame vaikai mokomi lietuvių kalbos, dvasinio auklėjimo, liaudies dainų ir šokių. Dėstoma Lietuvos istorija, geografija, lietuvių literatūra. Mokiniai yra supažindinami su tautodaile ir tautiniais papročiais. Tai padeda išlaikyti mūsų tautos savitumą, gyvenant JAV šalyje.

PROGRAMA

1. Mokykla remiasi JAV LB Švietimo tarybos nustatyta programa (gairėmis).

Čikagos lituanistinėje mokykloje veikia:

Ikimokykliniai skyriai – kiškių darželis (3 metų), vaikų ratelis (4 metų), darželis (5 metų);
Pradinė mokykla – nuo 1 iki 6 skyriaus;
Aukštesnioji mokykla – nuo 7 iki 10 klasės.

2. Visos pamokos vyksta lietuvių kalba. Mokoma lietuviškai skaityti, rašyti ir kalbėti, gramatikos, lietuvių literatūros, Lietuvos istorijos ir geografijos, grožinio skaitymo, dvasinio auklėjimo, dainavimo, tautodailės ir tautinių šokių. Kiekvienam skyriui pritaikyta programa, vadovėliai ir pratimai. Mokykla naudojasi Lietuvoje bei išeivijoje išleistais vadovėliais ir pratimų sąsiuviniais, kuriuos mokiniai įsigyja mokykloje mokslo metų pradžioje.

3. Pabaigę 10 klasių programą, mūsų mokyklos mokiniai gali gauti lietuvių kalbos (kaip svetimos kalbos) įskaitą ("credit"), kuri naudinga stojant į universitetą. Kai kurios gimnazijos priima šią įskaitą.

MOKSLAPINIGAI

Mokykla yra privati ir išlaikoma tėvų mokamais mokslapinigiais bei aukomis. Mokestį nustato tėvų komitetas. Jei turite finansinių sunkumų ir reikalinga nuolaida, prašome kreiptis į tėvų komitetą.

MOKSLO METŲ EIGA

1. Mokslo metai prasideda rugsėjo mėnesio pirmąjį šeštadienį po Darbo dienos ("Labor Day") ir baigiasi prieš Kapų puošimo dieną ("Memorial Day") gegužės mėnesį. Mokslo metų eiga smulkiau aprašyta oficialiame ČLM mokslo metų kalendoriuje.

2. Mokykla nedirba: Padėkos dienos savaitgalį ("Thanksgiving") lapkričio mėnesį, Kalėdų atostogų metu (du gruodžio šeštadienius po Kalėdų eglutės programos), ir Velykų šventės savaitgalį.

3. Mokslo metai dalijami į du semestrus: pirmasis baigiasi sausio viduryje, o antrasis – paskutinę mokslo metų dieną.

ŠVENTĖS, KONKURSAI, SPAUDA

Laikydamiesi lietuviškų tradicijų, švenčiame mūsų tautos švenčiamas šventes: Užgavėnes, sausio 13-tąją - Laisvės gynėjų dieną, vasario 16-tąją - Lietuvos nepriklausomybės dieną, kovo 11-tąją - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną bei visame pasaulyje švenčiamas šventes: Vėlines, Šv. Kalėdas, ir Motinos dieną.

ČLM mokyklos mokiniai dalyvauja:

JAV LB Švietimo tarybos ruošiamuose piešinių ir rašinių konkursuose.

Mokyklos skaitymo konkurse. Skaitymo konkurso knygas mokiniai atsineša iš namų arba pasirenka mokyklos bibliotekoje.

Mokyklos rašymo konkurse.

Kovo mėnesį Lietuviško žodžio šventės metu apdovanojami mokiniai, perskaitę daugiausiai lietuviškų knygų, parašę geriausius rašinius, laimėję metraščio viršelio ir dailės darbų konkursą.

ČLM mokykla kasmet išleidžia metraštį, kuris atspindi mūsų mokykos mokinių literatūrinius bei meninius sugebėjimus. Mokinių rašinėliai taip pat pasirodo „Draugo“ ir „Amerikos lietuvio“ laikraščiuose.

This is the "main" section...

Blah... blah... blah...