Sveikiname apsilankius Čikagos lituanistinės mokyklos svetainėje!

Mokykla dirba šeštadieniais nuo 8:30 iki 13:00. Šiomis valandomis galite skambinti į mokyklą 1-773-778-7500. Kitomis valandomis galite skambinti mokyklos direktorei Laimai Apanavičienei (tel. 1-708-296-3192) arba mokyklos iždininkei Kristinai Petraitienei (tel. 1-630-290-4490). Mokyklos pašto adresas:

The Lithuanian Cultural School of Chicago
P.O. Box 4618
Naperville, IL 60567

Prašome siųsti visus mokėjimus ir kitą informaciją šiuo adresu.

Welcome to the home page of The Lithuanian Cultural School of Chicago!

Our school is open Saturdays from 8:30 to 1:00. During these hours you may call us at 1-773-778-7500. Outside of school hours, you may call the school principal Laima Apanaviciene (1-708-296-3192) or the school treasurer Kristina Petraitiene (1-630-290-4490). The school's mailing address is:

The Lithuanian Cultural School of Chicago
P.O. Box 4618
Naperville, IL 60567

Please send all payments and other correspondence to the above mailing address.


Jei norėtumėte gauti ČLM pranešimus elektroniniu paštu, prašome užsiregistruoti...
 
 

Mieli tėveliai,

šį šeštadienį, gegužės 7 d., geltonų marškinių diena ir ČLM tėvų komiteto pietūs. Tėvų komitetas kviečia vaikučius padėti Antanėliui suvalgyti makaronus! Vaikai galės pasirinkti – makaronai su sūriu (macaroni and cheese), makaronai su raudonu padažu (spaghetti with meat sauce) ar makaronai su baltu padažu (spaghetti with alfredo sauce). Vienas dubenėlis makaronų su česnakine duona ir gėrimu - $5. Kaip visada, nuoširdžiai dėkojame už paramą mokyklai!

Tėvų komitetas

   


Gegužės 1 d., sekmadienį, 2 val. p.p. Jaunimo centro didžiojoje salėje vyks koncertas, skirtas Motinos dienai. Programą atliks atlikėjai iš Lietuvos: Vygantas Kazlauskas (vokalas), Tomas Varnagiris (gitara), Martynas Norvilas (akordeonas). Nepraleiskite progos pamatyti puikius atlikėjus. Šio labdaros koncerto metu surinktos lėšos bus skirtos Čikagos lituanistinei mokyklai.


Mielieji,
 
kviečiame šį šeštadienį, balandžio 23 d., 7 val. v.  kviečiame visus į mūsų mokyklos mokytojos Sandros Avižienytės knygos ,,Ką vadinom vardais" sutiktuves ,,Sielos" galerijoje, Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Sutiktuvėse dalyvaus autorė. Kompaktinę plokštelę pristatys bardas iš Lietuvos Vygantas Kazlauskas.
 

Gegužės 1 d., sekmadienį, 2 val. p.p. Jaunimo centro didžiojoje salėje vyks koncertas, skirtas Motinos dienai. Programą atliks atlikėjai iš Lietuvos: Vygantas Kazlauskas (vokalas), Tomas Varnagiris (gitara), Martynas Norvilas (akordeonas). Nepraleiskite progos pamatyti puikius atlikėjus. Šio labdaros koncerto metu surinktos lėšos bus skirtos Čikagos lituanistinei mokyklai.


Mieli tėveliai,

tų, kurie dar neužregistravo savo vaikučių kitiems mokslo metams, prašome tai padaryti. Liko tik 5 mokslo šeštadieniai! Dėl patalpų nuomos mokyklai labai svarbu žinoti kuo tikslesnį mokinių skaičių. Taip pat primename, kad, registruojant po gegužės 21 dienos, yra imamas $30 pavėlavimo mokestis. Registracijos formą galite rasti internete: http://www.cikagoslituanistinemokykla.org/Registracija.html.

Tėvų komitetas


1 - Jau parduota virš 70 bilietų, bet jų dar yra... Tad kveičiame skambinti Antanui ir juos užsisakyti. Balandžio 16 d., šeštadienį, 7 val. v. kviečiame į „Chicago Wolves" ledo ritulio rungtynes Allstate arenoje. Bilietų kaina - 25 dol. Visas pelnas bus skiriamas naujų vadovėlių lituanistinėms mokykloms išleidimui. Visi vakaro dalyviai dovanų gaus „Chicago Wolves" kepuraitę. Mokamas automobilių statymas aikštelėje - 15. dol. Bilietus galite užsisakyti, iki bal. mėn. 2d. mokykloje arba telefonu 708-369-8324 (Antanas).

2 - Balandžio 9d., Jaunimo centro didžioje salėje, vakaro pradžia 6vv. Vakaras, skirtas paremti Čikagos lituanistinei mokyklai. Vakarienė, šokių konkursas, 50/50 loterija, šokiai, tylusis aukcionas, baras. Choreografės Sandros Krumhorn-Stašaitis (,,Dance Duo") paruošti šokėjai. Gyva muzika šokiams - ,,Kaukas" (p.p. Grabliauskai). Kuri pora geriausiai pasirodys? Vaikų ir suaugusių savanorių poros šoks trumpus, iš anksto išmoktus šokius, o vakaro svečiai išrinks geriausiai šokusią vaikų ir suaugusių porą. Asmeniui $40.00 (su vakariene) arba $20 (tik stebint programą iš balkono nuo 7:30 val. v.), stalai - po 8 arba 10 žmonių. Bus prižiūrimi maži vaikai - $10. Ateikite ir kvieskite savo draugus! Bilietus galite įsigyti šeštadieniais ČLM tėvų komitete.


3 - Kaip jau žinote, mokykla neišsiverčia vien tik iš mokslapinigių, tad kiekvieną pavasarį įvairiais būdais mėginame surinkti papildomų lėšų.  Tėvų komiteto organizuojamas renginys ir loterija, vykstanti renginio metu, sukaupia nemažai pinigų. Šiemet labai norėtumėme, kad ir tėvai prisidėtų prie lėšų telkimo mokyklai. Prie šio laiško yra pridėti du kiti lapai – lėšų prašymo forma ir anketa. Prašome, kad Jūs šiuos laiškus nuneštumėte savo mėgstamiausiam restoranui, teatrui ar pramogų centrui. Paprašykite, gal jie galėtų paremti Čikagos lituanistinę mokyklą. Nesvarbu, kokia suma jie mus parems – visos aukos labai vertinamos. Prašome tai atlikti iki bal. 2d. Labai prašome paremti mokyklą ir aktyviai dalyvauti mokyklos lėšų telkimo akcijoje.

                             

4 - Šių metų loterija bus per pusę – iš loterijos surinktų pinigų pusę laimės tas zmogus kurio bilietas bus ištrauktas vakaro metu. Po pirmos savaitės, prizas vertas $72. Labai norėtume, kad kiekviena ČLM moksleivių šeima išplatintų bent po 10 loterijos bilietų.  Vieno 50/50 loterijos bilieto kaina  – 1 dol.  Norint dalyvauti loterijoje, nėra būtina dalyvauti renginyje, nors tikrai labai malonu būtų Jus ten pamatyti.

Kiekvienam mokiniui buvo duota po 10 loterijos bilietų.  Parduotus bilietus ir pinigus galima grąžinti klasės mokytojoms arba atnešti į tėvų komiteto kambarį.  Jei jums nepavyko parduoti bilietų, prašome juos grąžinti tėvų komitetui. Prie šio laiško yra pridėtas loterijos bilietų lapas.

Suprantame, kad ne visiems pavyks dalyvauti renginyje, todėl labai prašome paremti mokyklą ir aktyviai dalyvauti mokyklos loterijoje.Iš anksto dėkojame!

Pagarbiai,

ČLM Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

kviečiame visus 2016 m. balandžio 9 d. 6 val. v. į Čikagos lituanistinės mokyklos lėšų telkimo vakarą ,,Šokame su ČLM žvaigždėmis” Jaunimo centro didžiojoje salėje. Prašome aktyviai sudaryti stalus. Prie vieno stalo gali būti nuo 8 iki 10 žmonių. Vakaro metu 5 vaikų poros ir 3 suaugusių poros pasirodys su iš anksto išmoktais šokiais. Vakaro dalyviai išrinks, kas iš vaikų ir iš suaugusių geriausiai atliko savo šokius. Bilieto kaina – 40 dol. Vakaro metu galėsite pasivaišinti skania vakariene, pašokti skambant gyvai muzikai, veiks mokamas baras. Kaip ir kasmet, vakaro metu vyks ,,tylusis” aukcionas. Dėl bilietų prašome kreiptis į tėvų komiteto pirmininką Antaną tel. 708-369-8324.

Kaip jau žinote, mokykla neišsiverčia vien tik iš mokslapinigių, tad kiekvieną pavasarį įvairiais būdais mėginame surinkti papildomų lėšų.  Tėvų komiteto organizuojamas renginys ir loterija, vykstanti renginio metu, sukaupia nemažai pinigų. Šiemet labai norėtumėme, kad ir tėvai prisidėtų prie lėšų telkimo mokyklai. Prie šio laiško yra pridėti du kiti lapai – lėšų prašymo forma ir anketa. Prašome, kad Jūs šiuos laiškus nuneštumėte savo mėgstamiausiam restoranui, teatrui ar pramogų centrui. Paprašykite, gal jie galėtų paremti Čikagos lituanistinę mokyklą. Nesvarbu, kokia suma jie mus parems – visos aukos labai vertinamos. Prašome tai atlikti iki kovo 27 d.

Suprantame, kad ne visiems pavyks dalyvauti renginyje, todėl labai prašome paremti mokyklą ir aktyviai dalyvauti mokyklos lėšų telkimo akcijoje. Iš anksto dėkojame!

Pagarbiai,

ČLM Tėvų komitetas

                               

MIELI TĖVELIAI!

Bažnyčia nuo seno pabrėžia tris atgailos formas, ypač praktikuotinas per Gavėnią, tai maldą, pasninką ir šalpą, kurios išreiškia atsivertimą savęs, Dievo ir kitų žmonių atžvilgiu.

Nuoširdžiai DĖKOJAME visiems prisidėjusiems

prie šių metų Gavėnios akcijos.

Mokykloje, Gavėnios pradžioje, buvo išdalintos dėžutės, į kurias
vaikai (ir kiti šeimos nariai) taupė pinigėlius vargšams.

Prašome dėžutes su sutaupytais pinigėliais atnešti:

 į ČLM mokyklą kovo 12 d.(šį šeštadienį).

Dievas Jums visiems teatlygina už dosnumą ir gerą širdį!

Ses. Laimutė


Mieli tėveliai,

šį šeštadienį,  kovo 12 d. prasidės dabar mokyklą lankančių mokinių ir jų broliukų bei sesučių registracija 2016-2017 mokslo metams. Registracijos formos su paaiškinamuoju laišku yra išdalintos vaikams, taip pat ją galite rasti internetinėje svetainėje http://www.cikagoslituanistinemokykla.org/Registracija.html . Skatiname formas pildyti elektroniškai.  Prašome šeimas, kurių ne vienas vaikas lankys mokyklą, užpildyti vieną registracijos formą. Užpildytą registracijos formą ir  30 dol. negrąžinamą registracijos mokestį (kiekvienam vaikui) prašome  grąžinti savo vaikų mokytojai/ui  arba atnešti į tėvų komiteto kambarį, arba siųsti adresu:

                The Lithuanian Cultural School of Chicago
                P.O. Box 4618
                Naperville, IL 60567

Turintiems klausimų skambinti Kristinai Petraitienei: 630-290-4490.

Tėvų komitetas

 


Mieli tėveliai,

Šis šeštadienis, kovo 5d., yra mėnesio pirmas šeštadienis. Kaip įprasta, tą dieną visi ateina į mokyklą apsirengę mokyklos geltonais marškiniais.  Taip pat tą dieną vyks tėvų komiteto pietūs – cepelinai su mėsa ir padažu su gėrimu arba vištienos maltiniai su bulvių koše ir garnyru su gerimu po $5.00.

Tėvų komitetas


Chicago Wolves

 

Balandžio 16 d., šeštadienį,  7 val. v. kviečiame į „Chicago Wolves"  ledo ritulio  rungtynes Allstate arenoje. Bilietų kaina -  25 dol. Visas pelnas bus skiriamas naujų vadovėlių lituanistinėms mokykloms išleidimui. Visi vakaro dalyviai dovanų gaus „Chicago Wolves" kepuraitę, o po ledo ritulio rungtynių galės pačiūžinėti ant Allstate arenos ledo (atsineškite pačiūžas). Mokamas automobilių statymas aikštelėje - 15. dol. Bilietus galite užsisakyti, iki kovo mėn. 30d., šeštadieniais ČLM tėvų komitete arba teiraukitės telefonu 708-369-8324 (Antanas).


Reikalinga 3-4 vyrų pagalba pervežti audimo stakles iš PLC (Lemonte) į Jaunimo centrą, penktadienį kovo 11 apie 4vpp, ir atgal, šeštadienį kovo 12 po mokyklos. Prašome skambinti 708-369-8324 (Antanas).


Vaikų svajonės - padėka


Kaziuko mugė


Balandžio 9d., Jaunimo centro didžioje salėje, vakaro pradžia 6vv. Vakaras, skirtas paremti Čikagos lituanistinei mokyklai. Vakarienė, šokių konkursas, 50/50 loterija, šokiai, tylusis aukcionas, baras. Choreografės Sandros Krumhorn-Stasaitis (,,Dance Duo") paruošti šokėjai. Gyva muzika šokiams - ,,Kaukas" (p.p. Grabliauskai). Kuri pora geriausiai pasirodys? Vaikų ir suaugusių savanorių poros šoks trumpus, iš anksto išmoktus šokius, o vakaro svečiai išrinks geriausiai šokusią vaikų ir suaugusių porą. Asmeniui $40.00 (su vakariene) arba $20 (tik stebint programą iš balkono nuo 7:30 val. v.), stalai - po 8 arba 10 žmonių. Bus prižiūrimi maži vaikai - $10. Ateikite ir kvieskite savo draugus!

Bilietus galite įsigyti šeštadieniais ČLM tėvų komitete.


Gerbiami mūsų mokyklinės šeimos nariai, tautiečiai!
 
Vasario 16osios- Lietuvos Nepriklausomybės dienos proga sveikiname Jus ir dėkojame, kad visi kartu puoselejame lietuvybę šioje Atlanto pusėje.Kviečiame pasigrožėti mūsų šventinėmis akimirkomis ir linkime, kad ir toliau meilė Tėvynei, jos kalbai ir kultūrai žydėtų Jūsų širdyse.
 
Mokyklos administracija
 


Mieli tėveliai,

Tėviškės vardas - žemė gimtoji
Ir viršum josios padangė melsva.
Širdis manoji taip ir kartoja –
Visas tas grožis – tai Lietuva.


Šį šeštadienį 11:30  kviečiame Lietuvos gimtadienį švęsti visiems kartu! Nepamirškite papuošti vaikučiu tautinėmis spalvomis, motyvais arba tautiniai drabužiais.

Kartu šoksime ir dainuosime!

Mokyklos administracija


Mieli tėveliai,

kviečiame mūsų mokinius dalyvauti dailiojo skaitymo konkurse - pakalbinkit savo vaikus, padėkite jiems pasirinkti kūrinius, padrąsinkit.

Jau kelinti metai mūsų mokiniai puikiai pasirodo šiame konkurse, tęskime šią gražią tradiciją.

To paties šeštadienio vakare Lietuvių dailės muziejuje ,,Siela" vyks Poezijos pavasaris, persiunčiame organizatorių kvietimą.

Mokyklos administracija

Dailiojo skaitymo konkursas

Poezijos pavasaris 

Šeštadienį, vasario 6 d., švęsime Užgavėnes.
ČLM tėvų komitetas pietums pardavinės bulvinius blynus.

3 blynai su grietine ir gėrimu –
 tik $4.00

(jeigu su geltonais marškiniais).
Be geltonų marškinių - $5.00!!!

 

Blynai


Vasario 6 d., šeštadienį, vyks susitikimai su rašytoja „New York Times“ bestselerio „Tarp pilkų debesų“ autore Rūta Šepetys, kuri pristatys savo naują knygą „Jūros druska“ („Salt to the Sea“). Romano veiksmas vyksta 1945 m. žiemą ir atskleidžia laivo ,,Wilhelm Gustloff“ tragediją. Šiuo laivu plaukė ir sovietų povandeniniam laivui torpedavus buvo nužudyti daugiau žmonių nei ,,Titaniko“ ir ,,Lusitania“ tragedijas kartu sudėjus, tačiau kažkodėl ši istorija buvo pamiršta. Romane pasakojama apie keturių jaunų žmonių kelionę. Šie jaunuoliai buvo priversti palikti viską, kas jiems buvo brangu, ir bėgti. Norėdama, kad romane atsispindėtų įvairiuose kraštuose gyvenusių žmonių patirtis, pagrindiniais personažais rašytoja pasirinko Lietuvos, Lenkijos, Rytų Prūsijos gyventojus ir vokiečių jūreivį.

Kviečiame į nemokamus knygos pristatymus:

9:00 val. – Čikagos lituanistinėje mokykloje, Jaunimo centre (5620 S Claremont Ave, Chicago, IL 60636),

2:00 val. popiet Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439).

Renginių metu bus galima įsigyti naują R. Šepetys romaną „Salt to the Sea“ ir gauti rašytojos parašą. Susitikimus rengia Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje, JAV Lietuvių Bendruomenė, Lietuvių dailės muziejus ir Čikagos bei Maironio lituanistinės mokyklos.


Tėvelių dėmesiui,

Sausio 30 d., šeštadienį, atvedę į mokyklą vaikus stabtelėkite kavinėje, kur ,,Steeped Tea" atstovė Simona pasiūlys daugiau nei 100 rūšių aukščiausios kokybės arbatų http://www.mysteepedteaparty.com/YOURTEAMAGIC/. Galėsite paragauti nuostabios ,,Early Grey de la Creme" arbatos bei sužinot daugiau apie arbatos pasaulį.

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,
 
sausio 24 dieną kviečiame į koncertą mamytes, tėvelius, vaikučius ir jų draugus, senelius bei močiutes, kurie mėgstą šokį, dainą ir pasaką. Koncerto metu vaikai išgirs mielos močiutės sekamą, dar niekur negirdėtą pasaką, susipažins su šokti mėgstančia katyte Murke ir pasidžiaugs mažaisiais ,,Grandies", ,,Rusnės" ir choreografinių žaidimų studijos šokėjais bei popchoro ,,Svajonė" dainininkais. Bilietus galima įsigyti šį šeštadienį ČLM Tėvų komiteto kambaryje. Kaina vaikams nuo 2 metų - $10, suaugusiems - $15.  Koncertas vyks PLC ,,Lietuvių fondo" salėje, pradžia - 3 val. p. p.
 
 
Kviečiame Jus sausio 31 d., sekmadienį, į „Dainavos" choro koncertą, skirtą sausio 13 d. įvykių Vilniuje 25-mečiui paminėti. Tą dieną prie Vilniaus televizijos bokšto žuvo 14 narsių Lietuvos laisvės gynėjų, šimtai buvo sužeisti. Bilietus įsigyti galima šį šeštadienį ČLM Tėvų komiteto kambaryje, iš anksto - $25, koncerto dieną - $30, jaunimui iki 17-kos metų - $15 (nerekomenduotina vaikams iki 9 m.). Koncertas vyks Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje (6812 S. Washtenaw, Chicago, IL), pradžia - 2 val. p. p.
 
Dainava
 
Vasario 6 d. Krupnikas ir Kugelis – geriausio recepto kova! Bilietai suaugusiems (vyresniems nei 21 metų) - $30, studentams - $15. Ragavimas vyks PLC nuo 7 val. v.
 
Krupnikas
 
Balandžio 9 d. vyks mokyklos metinis pokylis ,,Šokame su ČLM žvaigždėmis”. Tą vakarą su savo išmoktais šokiais pasirodys 3 vaikų poros ir 3 tėvelių poros/grupės.  Vakaro dalyviai išrinks vaikų ir tėvelių porą/grupę, geriausiai atlikusią savo šokį. Bilietai - $40 (su vakariene) arba $20 (tik stebint programą iš balkono nuo 7:30 val. v.). Stalus nuo vasario 6 d. bus galima užsisakyti Tėvų komiteto kambaryje. Pokylis vyks Jaunimo centro Didžioje salėje nuo 6 val. v.

Vaikų teatras Lietuviška vaikų teatro studija "Lieptas" tęsia savo veiklą!

Kviečiame vaikus nuo 8 metų. Susirinksime sausio 16d. po pamokų Čiurlionio galerijoje. Užsiėmimai iki 2:15 val.
Ruošime pasakų spektakliuką!

Teatro vadovė - Audrė Budrytė Nakienė.Info: 312 307 5167Linksmų šv. Kalėdų!Mieli tėveliai,

Gruodžio mėnesį mokykloje rinksime maistą, norėdami padėti per Zion Lithuanian Evangelical Lutheran Church, Faith Lutheran Church Food Pantry. Prašome, kad šį gruodžio 19 šeštadienį vaikai atneštų į mokyklą skardinę ar dėžutę negendančio maisto (pav. kakava, kava, arbata, avižiniai dribsniai, sriuba, makaronai su sūriu, konservuoti vaisiai, želė, pudingas, konservuotas tunas, užkandžiai ir kt.) Tėvų komiteto nariai, eidami per klases, surinks maistą ir suskaičiuos, kiek ko atnešta. Daugiausia maisto (pagal svorį) surinkusi klasė bus apdovanota Tėvų komiteto pietumis ir ,,Dadu” ledais. Gruodžio 19 tai paskutinis šeštadienis kai rinksime maistą.

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

gruodžio 5 d. buvo pirmas mėnesio šeštadienis. Kaip įprasta, tą dieną visi mokiniai ir mokytojai turėjo ateiti į mokyklą apsirengę mokyklos geltonais marškinėliais. Tėvų komitetas sausio mėnesį apdovanos ,,Dadu" ledais tas klases, kuriose visi mokiniai buvo apsirengę mokyklos marškinėliais – darželis A, darželis B, 1B, 3A, 4A, 4B ir 5B.

2016 m. balandžio 9 d. Jaunimo centro Didžioje salėje vyks mokyklos metinis balius ,,Šokame su ČLM žvaigždėmis”. Kviečiame vaikus ir tėvelius dalyvauti vakare ir parodyti, kaip mokate šokti. Reikalingos 4 vaikų ir 4 tėvelių poros, kurios vakaro metu pristatys savo pasirinktus šokius. Dalyvius mokyti šokti sutiko ,,Dance Duo" studijos mokytojai. Jau turime tėvų komiteto atstovus, tikimės, kad dalyvaus ir mokytojai. O ką galvoja tėvelių atstovai iš žemesnių ir iš aukštesniųjų klasių?  Kviečiame išbandyti savo jėgas šokių aikštelėje ir prašome registruotis per tėvų komitetą.

2016 metais nuo birželio 30 d. iki liepos 3 d. Baltimorėje vyks XV Šiaurės Amerikos lietuvių šokių šventė ,,Šaukia ten Tave kelionė”. ČLM buria vaikų ir tėvelių šokių ratelius, kurie galėtų atstovauti mūsų mokyklai. Būtume labai dėkingi mažiesiems ir vyresniems ČLM moksleiviams bei tėveliams, jeigu pasisektų tai padaryti. Nuoširdžiai kviečiame visus vaikus ir tėvelius prisijungti. Repeticijos greičiausiai vyktų šeštadieniais po pamokų nuo 1 val. p. p. iki 2 val. p. p. ČLM moksleiviams ir tėveliams tėvų komitetas sumokėtų Šokių šventės registracijos mokestį. Registruotis kviečiame per tėvų komitetą. Didžiuosimės ir džiaugsimės, kai ČLM šokių rateliai įsilies į šokių aikštę Šokių šventės metu!

Gruodžio mėnesį mokykloje rinksime maistą, norėdami padėti sunkiai besiverčiančioms ČLM šeimoms ir per Zion Lithuanian Evangelical Lutheran Church, Faith Lutheran Church Food Pantry. Prašome, kad per ateinančius gruodžio šeštadienius vaikai atneštų į mokyklą skardinę ar dėžutę negendančio maisto (pav. kakava, kava, arbata, avižiniai dribsniai, sriuba, makaronai su sūriu, konservuoti vaisiai, želė, pudingas, konservuotas tunas, užkandžiai ir kt.) Tėvų komiteto nariai, eidami per klases, surinks maistą ir suskaičiuos, kiek ko atnešta. Daugiausia maisto (pagal svorį) surinkusi klasė bus apdovanota Tėvų komiteto pietumis ir ,,Dadu” ledais.

Dėkojame Jums už paramą mokyklai!

Su pagarba,

Tėvų komitetas


Laiškas tėvams iš kun. Aušros:

Mūsų parapija, Zion Lithuanian Evangelical Lutheran Church, jau virš 10 metų pastoviai renka maistą, kad paremtų Faith Lutheran Church Food Pantry, kuri pirmą ir trečią kiekvieno mėnesio šeštadienį atidaro savo duris varganai gyvenantiems žmonėms. Kiekvieną veiklos dieną jie padeda su maistu virš 40 pavienių asmenų ir šeimų. Mes džiaugiames, kad kiekvieną mėnesį galime surinkti jiems po "raudoną kubilą" maisto produktų. Savo raudoną kubilą mes laikome bažnyčios prieangyje, kad parapijiečiai ateidami į pamaldas galėtų įdėti ten savo auką maisto produktais skirtais vargingai gyvenantiems Oak Lawn ir Chicago Ridge gyventojams.

Kartais, kai mes surenkame daugiau maisto, mes stengiamės paremti ir St. Paul Liuteronų parapijos Food Pantry.

Mes labai apsidžiaugtume, jei Čikagos Lituanistinės Mokyklos vaikai ir tėvai prisidėtų prie mūsų pastangų pamaitinti varginguosius šiuo Advento ir artėjančių Kalėdų laikotarpiu.

Ačiū visiems,

kun. Aušra


   

Gruodžio mėnesį ČLM-oje rinksime maistą, norėdami padėti sunkiai besiverčiančioms ČLM šeimoms ir kitoms organizacijoms. Prašome, kad kiekvieną gruodžio šeštadienį, pradedant gruodžio 5d., vaikai atneštų į mokyklą skardinę ar dėžutę negendančio maisto (pav. hot chocolate, coffee, tea, oatmeal, pop tarts, soup, tuna, mac and cheese, hamburger/tuna helper, canned fruit, jello, pudding, snack food, ir tt). Tėvų komiteto nariai, eidami per klases, surinks maistą ir suskaičiuos, kiek atnešta. Klasė, surinkusi daugiausia maisto, pagal svorį, bus apdovanota Tėvų komiteto pietumis ir “Dadu” ledais.

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

2016m., balandžio 9d., vyks metinis mokyklos balius ,,Šokame su ČLM žvaigždėmis” Jaunimo centro didžioje salėje. Kviečiame savanorių, vaikų ir tėvelių, tam vakarui parodyti kaip jie moka šokti. Reikalingos 8 poros, 4 vaikų poros ir 4 tėvelių poros, išmokti savo pasirinktus šokius ir tą vakarą jos pristatyti. Mokinti šokius yra sutikus Dance Duo studija. Prašome registruotis iki gruodžio 5d. per tėvų komitetą.

2016 metais, nuo birželio 30d. iki liepos 3d. vyks XV Šiaurės Amerikos lietuvių šokių šventė Baltimorėje ,,Šaukia ten Tave kelionė”.   ČLM buria vaikų ir tėvelių šokių ratelius, kurie galėtų atstovauti mūsų mokyklai.  Nuoširdžiai kviečiame visus vaikus ir tėvelius prisijungti. Būtume labai dėkingi mažiesiems ir vyresniems ČLM moksleiviams, bei tėveliams jeigu pasisektų tai padaryti. Repeticijos greičiausia vyktų šeštadieniais po pamokų nuo 1 val. p.p. iki 2 val. p.p.  ČLM moksleiviams ir tėveliams tėvų komitetas sumokėtų Šokių šventės registracijos mokestį. Registruotis kviečiame per tėvų komitetą iki gruodžio 5d.

Didžiuosimės ir džiaugsimės, kai ČLM šokių rateliai įsilies į šokių aikštę Šokių šventės metu!

Kaip visada, dėkojame už paramą mokyklai!

Su pagarba,

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

Šis šeštadienis, gruodžio 5d., yra mėnesio pirmas šeštadienis. Kaip įprasta, tą dieną visi ateina į mokyklą apsirengę mokyklos geltonais marškiniais. Tėvų komitetas apdovanos visas klases DADU ledais kurios bus su mokyklos geltonais marškiniais, net ir mokytoja turi būti! Tie kurie neturi mokyklos geltonų marškinių, galėsite nusipirkti kavinėje, $12.

Mildas Corner MarketTą dieną vyks tėvų komiteto pietūs – naminės dešros (pagamintos iš kiaulienos, su cibuliu, česnaku, druskos, pipirų ir allspice. Pagamino Milda Rudaitis, Milda's Corner Market, iš Union Pier) ir makaronai su sūriu (macaroni and cheese, pagamino Sarpino's).  Pietų kainos :

Dešra su makaronais ir sūriu, gėrimas - $5.00

Jaunesniem bus ir vaisių puodelis (fruit cup), o vyresniem dešra su bulka.

Esame užsake 300 dešrų. Pirmenybė mokiniams. Jeigu būtų likučių, galėsite nusipirkti į namus po visų pietų, apie 12v.

Dėkojame už paramą mūsų mokyklai!

Tėvų komitetas


Padėkos dienos sveikinimas


Metraštis

Mieli tėveliai,

norėtume Jums pranešti, kad šį šeštadienį bus išdalinti metraščiai, kuriuos užsisakėte pernai.  Jei šeimoje yra du vaikai, metraštis bus įteiktas vyresniajam vaikui. Jei vaikas pabaigė 10 klasių, bet brolis ar sesuo dar lanko mokyklą, metraštį gaus tebesimokantysis.  Jei dėl kokių nors priežasčių nebūsite mokykloje šį šeštadienį, metraštį galėsite atsiimti tėvų komitete kitą dieną.

Pagarbiai,

Tėvų komitetas

 


Mieli tėveliai,

2016m., balandžio 9d., vyks metinis mokyklos balius ,,Šokame su ČLM žvaigždėmis” Jaunimo centro didžioje salėje. Kviečiame savanorių, vaikų ir tėvelių, tam vakarui parodyti kaip jie moka šokti. Reikalingos 8 poros, 4 vaikų poros ir 4 tėvelių poros, išmokti savo pasirinktus šokius ir tą vakarą jos pristatyti. Mokinti šokius yra sutikus Dance Duo studija. Prašome registruotis iki gruodžio 5d. per tėvų komitetą.

2016 metais, nuo birželio 30d. iki liepos 3d. vyks XV Šiaurės Amerikos lietuvių šokių šventė Baltimorėje ,,Šaukia ten Tave kelionė”.   ČLM buria vaikų ir tėvelių šokių ratelius, kurie galėtų atstovauti mūsų mokyklai.  Nuoširdžiai kviečiame visus vaikus ir tėvelius prisijungti. Būtume labai dėkingi mažiesiems ir vyresniems ČLM moksleiviams, bei tėveliams jeigu pasisektų tai padaryti. Repeticijos greičiausia vyktų šeštadieniais po pamokų nuo 1 val. p.p. iki 2 val. p.p.  ČLM moksleiviams ir tėveliams tėvų komitetas sumokėtų Šokių šventės registracijos mokestį. Registruotis kviečiame per tėvų komitetą iki gruodžio 5d.

Didžiuosimės ir džiaugsimės, kai ČLM šokių rateliai įsilies į šokių aikštę Šokių šventės metu!

Kaip visada, dėkojame už paramą mokyklai!

Su pagarba,

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

Spalio 24d. vaikai parsinešė šių metų nuotraukų ,,proofs”. Prašome jas peržiūrėti, užsisakyti (jei dar nesate taip padare) ir gražinti su pinigais iki šio šeštadienio, lapkričio 21d. Užsakymus  galite atnešti į tėvų komiteto kambarį iš ryto. Jeigu jūsų vaikai nebuvo mokykloje tą dieną kai darė nuotraukas, fotografai bus mokykloje šį šeštadienį, lapkričio 21d. Prašome kad vaikai, kurių bus daromos nuotraukos, ateitų apsirenge tautiniais rubais.

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

„Vaikų svajonės” (projektas padėti išpildyti vaikų svajones Lietuvoje) pradėtos prieš 5 metus kelių lietuvių rate. Praeitais metais jau į Lietuvą išsiųsta apie 200 įgyvendintų svajonių, kurias įgyvendino išeivijos lietuviai ir lietuvių draugai iš 4 apylinkių. Didysis lūžis įvyko kai prisijungė Atlantic Express. O šiais metais jie pasisiūlė svajones priimti bet kuriame jų skyriuje JAV.

ČLM Tėvų komitetas gavo prašymą prisijungti ir padėti išpildyti vaikų svajones. Nutarta įgyvendinti 22 svajones – kiekvienai klasei po vieną svajonę. Prisegtas svajonių sąrašas. Prieš kelias savaites, kiekvienai klasės mokytojai buvo paaiškinta ir paskirta viena vaiko svajonė. Įgyvendintos svajonės turi būti sugražintos į Tėvų komiteto kambarį iki lapkričio 14d. su vaiko vardu ir kodu. Atrodo, kad nemažai klasių jau išpildė savo vaikučio svajonę. Suprantame kad kai kurie mokytojai kelias savaites nebuvo pamokose ir pranešimai kitur nukeliavo. Prašome nepergyventi. Žinome kad liko mažai laiko. Jeigu nepasiseks svajonę įgyvendinti, tai ką, nepasisekė. Persiųsim svajonę atgal koordinatoriui ir jie tada persiųs kitiem.

Dėkojame kad prisidėjote,

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

Šis šeštadienis, lapkričio 7d., yra mėnesio pirmas šeštadienis. Kaip įprasta, tą dieną visi ateina į mokyklą apsirengia mokyklos geltonais marškiniais. Tėvų komitetas apdovanos visas klases DADU ledais kurios bus su naujais mokyklos geltonais marškiniais, net ir mokytoja turi būti! Tie kurie neturi mokyklos geltonų marškinių, galėsite nusipirkti kavinėje, $12.

Tą dieną vyks tėvų komiteto pietūs – lietiniai su varške arba su mėsa.  Pietų kainos :

Lietinis, “fruit cups”/vaisiai ir gėrimas - $3.00

2 lietiniai, “fruit cups”/ vaisiai ir gėrimas - $5.00

Lietinis - $2.00

Esame užsake 600 (300 su varške, 300 su mėsa) lietinių. Tikimes kad bus likučių, galėsite nusipirkti į namus po visų pietų, apie 12v.

Dėkojame už paramą mūsų mokyklai!

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai!

Pradedame ruoštis tradicinei Čikagos lituanistinės mokyklos mirusiųjų paminėjimo (Vėlinių) dienai.

Lapkričio 7 d. šeštadienį 12:00 val., koplyčioje visi kartu švęsime Šv. Mišias. Prisiminsime ir nuoširdžiai pasimelsime už mirusius mokytojus bei visus mūsų mirusius artimuosius.

Prašome paieškoti ir įduoti vaikams atsinešti Jūsų mirusių artimųjų nuotraukų (ant kitos pusės užrašius vaiko vardą, pavardę ir klasę), kad po Šv. Mišių vaikai vėl pasiimtų ir parsineštų namo.

Nuotraukas atsinešti į mokyklą lapkričio 7 d.

Iš anksto Jums nuoširdžiai dėkojame už supratimą ir geranorišką įsijungimą į šią bendrą Vėlinių maldą.

Kun. Gediminas, seselė Laimutė ir Janina Prialgauskienė


Mieli vaikučiai ir tėveliai,

Šį šeštadienį - spalio 31oji! Vakare, turbūt, dalyvausite Helovino vakarėliuose, su vaikais rinksite saldainius, o mes liksim nematę jūsų gražių kostiumų...

Kadangi kalendoriaus pasukti nei į priekį, nei atgal negalime, kviečiame mokinukus pasipuošti Heloviniškais kostiumais iš pat ryto ir dalyvauti mokyklinėje eisenoje 9:30. Tokiu būdu ir mokytojai, ir klasiokai pasidžiaugs vieni kitais!

Nepamirškite atsinešti knygų ir paruošti namų darbų- pamokos bus kaip visada!

Mokyklos administracija


Mieli tėveliai,

Praeitą šeštadienį, spalio 24d., vaikai parsinešė šių metų nuotraukų ,,proofs”. Prašome jas peržiūrėti, užsisakyti (jei norite) ir gražinti su pinigais iki lapkričio 7d. Užsakymus  galite atnešti į tėvų komiteto kambarį. Jeigu jūsų vaikai nebuvo mokykloje tą dieną kai darė nuotraukas, fotografai vėl bus mokykloje lapkričio 21d.

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai

Kaip ir kiekvienais metais šį rudenį ruošiantis šventiniam laikotarpiui prašysim  prisidėti prie mokykloje organizuojamos gerumo akcijos "Gera daryti gerą".

Prašau perskaityti Vaikų dienos centro "Užuovėja" įsikūrusio Kauno rajone Laumėnų kaime, vadovės Vilmos laišką: "Mūsu dienos centras veikia jau 10 metu, esame padėję daugiau nei 100 vaikų. Šiuo metu dienos centrą lanko 30 vaikų nuo 4 iki 15 metų amžiaus.

Kasdieninėje veikloje skatiname vaikus aktyviai ir prasmingai leisti laisvalaikį. Šiltuoju metų laiku dažnai einame į žygius, stovyklaujame gamtoje, sportuojame. Rudenį ir žiemą daugiau laiko skiriame vaikų kūrybiškumo ugdymui.

Tad dienos centrui praverstų bet kokia Jūsų pagalba - ir kanceliarinės priemonės (flomasteriai, tušinukai, guašas ir pan.), ir įvairios lavinimo priemonės (knygutės, stalo žaidimai, priemonės rankdarbiams, įvairūs kūrybiniai rinkiniai), ir ypač higienos priemonės (dantų šepetukai, dantų pasta, šampūnas, dušo žele, rankšluosčiai ir pan.). Nors kai kurie vaikai jau yra paaugliai, tačiau tenka nuolat jiems priminti, kokia svarbi yra asmens higiena. Tiesiog nematydami tokio pavyzdžio namuose, jie sunkiai įsivaizduoja kaip reikia gyventi. Esame jiems kaip antri namai, kur jie visada gali pavalgyti, gali saugioje ir ramioje aplinkoje leisti savo laisvalaikį, reikalui esant gali išsiskalbti savo rūbus ar nusiprausti po dušu."

Apie Vaikų dienos Jūs galite paskaityti www.uzuoveja.com arba FB  Vaiku dienos centras Uzuoveja arba pažiūrėti siužetą http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/85424#.Vh0hZlZXHtc.facebook nuo 27 minutės.

Kviečiame ir prašome pakalbėti su vaikais apie kitokią vaikystę ir tai, kaip smagu dalintis. Skatiname parašyti laišką tiems vaikučiams, nusiųsti piešinukų, padovanoti  ką nors iš hgienos ar kanceliarinų priemonių, žqislų ar šiaip smagių vaikiškų smulkmenų.

Prie mokytojų kambario turėsime dežę daiktams spalio 24, 31 ir lapkričio 7.

Nuoširdžiai ačiū!

Mokyklos administracija


Spektaklio video


Derlingas ruduo ČLM

Štai jau ir spalis nuspalvino  peizažą, ūkininkai ima derlių, dienos trumpėja, o lietuviukai  vėl šeštadieniais skuba į lietuvišką mokyklą net pamiršę, kad vasara buvo.

Rudens derlius Rudens derlius

Mūsų mokykloje ruduo atėjo  kaip koks dėdė Derlius -labai turtingas: dovanojo mums  tris  spektaklius, Mokytojo dienos  rytmetį, rudens grožybių parodėlę ir daug svečių.

Spalio 5 d Lietuvoje švenčiame Mokytojo diena. Mūsų mokykloje dirba virš 50 mokytojų.  Dauguma iš jų dirba daugiau negu 10 metų. Šiemet visus kolegas sveikinome Mokytojo dienos rytmetyje: aštuntokas Laurynas Zavistanavičius skambino fortepijonu, 7-okė Aida Skaraitė padainavo dainą, šeštokai deklamavo eiles, o darželinukai ir devintokai šoko. Mokytojai buvo paprašyti ekspromtu suvaidinti pasaką "Ropė" ir jiems pasisekė labai gerai - mokinukai juokėsi net už pilvų susimėmę, kaip išradingai vaidino jų mokytojai. Rytmečio metu tėvų komitetas įteikė gėlės žiedą kiekvienam pedagogui, o kolegos padėkojo ir atsisveikino su 16 metų mokykloje dirbusiomis Laima Kataržiene ir Giedre Starinskiene, kurios į mokyklą jau nebegrįžo.
Šventinį rytmetį baigėme bendru šokiu.

Tą pačią dieną tėvų komitetas padovanojo vaikams spektakliuką  "Mano batai buvo du", kuriame vaidino mokyklos mokinukai ir mokyt. Sandra  Gutaravičienė ir Jolanta Gudėnaitė. Šis spalvotas ir linksmas, pilnas dainų ir šokių spektaklis buvo gražus tos dienos akordas. Norisi taip pat  padėkoti penktokams ir jų mokytojoms Rimai Sinkevičienei ir Vilmai  Sekonai už labai skanų obuolių pyragą, kurį jie iškepė ir pavaišino visus.  Kai pakvimpa obuoliu pyragais, tada jau tikrai suprantame, kad atėjo ruduo.
Tuo galėjome įsitikinti ir spalio 10, kai mokykloje buvo galima pasigrožėti vaikų ir jų tėvelių rudenine kūyba - kiekvienais metais mus džiugina vis nauji, ir dar nemaptyti  darbeliai - fantazijos ir išmonės tikrai nei vaikams, nei tėveliams nestinga. Parodėlei vaikai naudojo daržoves, uogas, gėles, lapus, konkorežius ir gyles, kaštonus ir  svarbiausią akcentą- norą parodyti savo kūrybą kitiems. Dėkojame visiems dalyvavusiems parodėlėje.

Spektaklis Spektaklis

Čikagoje šiuo metu svečiuojasi  "Atviras ratas“ - vienas atviriausių ir nuoširdžiausių Lietuvos teatrų – teatro laboratorija Atviras ratas.  Kaip skaitome teatro internetinėje svetainėjė, "  jis buvo įkurtas 2006 metais, kuomet Lietuvos teatro ir muzikos akademijos profesoriaus, visiems puikiai žinomo „Keistuolių taetro“ įkūrėjo ir vadovo, aktoriaus ir režisieriaus Aido Giniočio studentų grupė kartu su savo vadovu įsteigė naują teatrą jaunimui, kuris išaugo į teatrą visiems, buvo nominuotas ir apdovanotas pagrindiniais Lietuvos teatro apdovanojimais, savo spektaklius su dideliu pasisekimu rodė įvairių šalių žiūrovams."

Šeštadienį "Senelės pasaka“ – muzikinį spektaklį-improvizaciją ne tik vaikams pagal Salonėjos Neries to paties pavadinimo eilėraštį, žiūrėjome ir mes, Čikagos Lituanistės mokyklos moksleiviai. Už šį spektaklį esame dėkingi tėvų komitetui ir mokyklos choro tėveliams, paaukojusiems choro mokestį už šią dovaną.
Spalio 11 d., sekmadienį, vėl skubėjome į Jaunimo Centrą, kad galėtume paremti mūsų mokyklą, nes vilniečiai Kazio Binkio  ,,Sparnuotąjį Matą” rodė visuomenei ir  spektaklio pelnas bus skirtas Čikagos lituanistinei mokyklai paremti. Prieš spektaklį  centro kavinėje kvietėme svečius pasivaišinti pietumis, pagamintais ,,Bravo Bites”.  Ačiū visiems, kurie palaiko mūsų mokyklą ir myli lietuvišką teatrą.

Ruduo tęsiasi.. Tikimės, kad ne tik mokinsimės skaityti ir rašyti, bet belaukdami Kalėdinių stebuklų, kursime juos patys. Apie tai papasakosime kitą kartą.

Audrone Sidaugienė
ČLM direktorės pavaduotoja


Mieli tėveliai,

Trečiasis skambutis!

Dzvankt!

Jau šį sekmadienį, 2vpp, Jaunimo centro didžioje salėje vyks spektaklis ,,Sparnuotasis Matas” kurį atliks teatras iš Vilniaus ,,Atviras ratas”. Spektaklio pelnas yra skirtas paremti Čikagos lituanistinę mokyklą. Spektaklio metu vaikai bus nemokamai prižiūrėti!

Barkšt!

Bilietai po $20.00 ir bus galima įsigyti sekmadienį prie durų, šeštadienį Čikagos lituanistinėje mokykloje arba paskambinus 708-369-8324, Antanui.

Byrkšt!

Prieš spektaklį, Jaunimo centro kavinėje, nuo 12v. pietų, galėsite pavalgyti pietus. Menu - barščių sriuba, balandėlis, bulvių košė, blynelis su varške, pyragaitis, vyno ir kavos. Pietus pagamins Bravo Bites. Pietų kaina $15. Dalyvaudami pietuose paremsite Čikagos lituanistinę mokyklą.

Trept!

http://youtu.be/b8HKOtpRfE4

Dėkojame už paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

Spalio 11d., 2vpp, Jaunimo centro didžioje salėje vyks spektaklis ,,Sparnuotasis Matas” kurį atliks teatras iš Vilniaus ,,Atviras ratas”. Spektaklio pelnas yra skirtas paremti Čikagos lituanistinę mokyklą. Spektaklio metu vaikai bus nemokamai prižiūrėti!

Dzvankt!

Bilietai po $20.00 ir galima įsigyti, iki penktadienio, Lithuanian Plaza Deli, Kunigaikščių Užeiga Deli, Old Vilnius Café, Rūta Café, šeštadienį Čikagos lituanistinėje mokykloje arba paskambinus 708-369-8324, Antanui.

Barkšt!

Prieš spektaklį, Jaunimo centro kavinėje, nuo 12v. pietų, galėsite pavalgyti pietus. Menu - barščių sriuba, balandėlis, bulvių košė, blynelis su varške,  pyragaitis, vyno ir kavos. Pietus pagamins Bravo Bites. Pietų kaina $15. Dalyvaudami pietuose paremsite Čikagos lituanistinę mokyklą.

Trept!

Sparnuotasis Matas (ATVIRAS RATAS): http://youtu.be/b8HKOtpRfE4

Tėvų komitetas


Spalio 10d., 12v., Jaunimo centro didžioje salėje vyks spektaklis ,,Senelės pasaka" kurį atliks teatras iš Vilniaus ,,Atviras ratas”. Pasirodymas yra choro tėvelių ir tėvų komiteto dovana mokyklos vaikučiam.

Spalio 11d., 2vpp, Jaunimo centro didžioje salėje vyks spektaklis ,,Sparnuotasis Matas” kurį atliks teatras iš Vilniaus ,,Atviras ratas”. Spektaklio pelnas yra skirtas paremti Čikagos lituanistinę mokyklą. Spektaklio metu vaikai bus nemokamai prižiūrėti! Bilietai po $20.00 ir galima įsigyti Lithuanian Plaza Deli, Kunigaikščių Užeiga Deli, Old Vilnius Café, Rūta Café, šeštadieniais Čikagos lituanistinėje mokykloje arba paskambinus 708-369-8324, Antanui. Prieš spektaklį, Jaunimo centro kavinėje, nuo 12v. pietų, galėsite pavalgyti pietus. Menu - barščių sriuba, balandėlis, bulvių košė, blynelis su varške,  pyragaitis, vyno ir kavos. Pietus pagamins Bravo Bites. Pietų kaina $15. Dalyvaudami pietuose paremsite Čikagos lituanistinę mokyklą.

Sparnuotasis Matas (ATVIRAS RATAS): http://youtu.be/b8HKOtpRfE4

Prasome pakvieskite ir draugus!

Tėvų komitetas


Mieli ČLM tėveliai,

Šis šeštadienis, spalio 3d., yra pirmas mėnesio šeštadienis. Visi prašomi tą dieną būti su naujais mokyklos geltonais marškiniais. Marškinėliai bus parduodami šeštadienį mokykloje. Jų kaina – tik $12.00.

Norime priminti kad spalio 3d. mūsų mokykloje vyks Picos pietūs!  Picą sutiko teikti ,,Sarpino’s Pizza”.  Vaikai turės trijų picų – sūrio, daržovių arba ,,pepperoni” – pasirinkimą.  Kainos nepasikeitė:

$5.00 – 2 picos gabaliukai, gėrimas
$3.00 – 1 picos gabaliukas, gėrimas
$2.00 – 1 picos gabaliukas
$1.00 – gėrimas (sultys arba vanduo)

Spalio 10d., 12v., mūsų mokykloje pasirodys teatras iš Vilniaus ,,Atviras ratas” su muzikiniu spektakliu ,,Senelės pasaka”. Dėkojame didelei grupei tėvelių, ČLM choro tėveliams, kurie paaukojo savo Dainų Šventės registracijos čekius mokyklai. Jų dėka, tėvų komitetas ir gali vaikam šį spektaklį padovanoti. Ačiū!!! Gal ir kiti tėveliai gali prisidėti prie išlaidų sumažinimo.

Spalio 11d., 2vpp, Jaunimo centro didžioje salėje vyks spektaklis ,,Sparnuotasis Matas” kurį atliks teatras iš Vilniaus ,,Atviras ratas”. Spektaklio pelnas yra skirtas paremti mūsų Čikagos lituanistinę mokyklą. Spektaklio metu vaikai bus prižiūriami nemokamai! Bilietai po $20.00 ir galima įsigyti Lithuanian Plaza Deli, Kunigaikščių Užeiga deli, Old Vilnius Café, Rūta café, šeštadieniais Čikagos lituanistinėje mokykloje arba paskambinus Antanui 708-369-8324. Prieš spektaklį, Jaunimo centro kavinėje, nuo 12v. pietų, galėsite pavalgyti pietus. Pietus pagamins Bravo Bites. Pietų kaina $15. Dalyvaudami pietuose paremsite Čikagos lituanistinę mokyklą.

https://www.youtube.com/watch?v=b8HKOtpRfE4&feature=youtu.be

Širdingai dėkojame už paramą mokyklai.

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai

Štai jau ir spalis ant slenksčio, o jis bus turtingiausias rudens mėnuo: spektakliai, šventės, rudens grožybių parodėlė ir daug svečių iš Lietuvos.

Spalio 5 d Lietuvoje švenčiame Mokytojo diena. Mūsų mokykloje dirba virš 50 mokytojų. Kviečiame Jus prisijungti ir pasveikinti juos profesinės šventės proga, dalyvaudami šventiname Mokytojo dienos rytmetyje šį šeštadieni 9:30 didžiojoje salėje.

11 valanadą visi, nuo kiškiukų iki 6 skyriaus, bus kviečiame pažiūrėti spektaklį "Mano batai buvo du", kuriame vaidins mūsų mokyklos mokinukai ir mokyt. Sandra ir Jolanta.

Spalio 10

Mūsų rudeninių grožybių parodėle. Nepamirškite fantazijos, truputėlio darbo ir  kantrybės, ir jūsų surinkti gražumai taps meno kūriniais.

Mokykloje svečiuosis „Atviras ratas“ - vienas atviriausių ir nuoširdžiausių Lietuvos teatrų – teatro laboratorija Atviras ratas. Teatras buvo įkurtas 2006 metais, kuomet Lietuvos teatro ir muzikos akademijos profesoriaus, visiems puikiai žinomo „Keistuolių taetro“ įkūrėjo ir vadovo, aktoriaus ir režisieriaus Aido Giniočio studentų grupė kartu su savo vadovu įsteigė naują teatrą jaunimui, kuris išaugo į teatrą visiems, buvo nominuotas ir apdovanotas pagrindiniais Lietuvos teatro apdovanojimais, savo spektaklius su dideliu pasisekimu rodė įvairių šalių žiūrovams. Šį rudenį Atviras ratas pirmą kartą Čikagoje pristatys savo 3 darbus.

Senelės pasaka“ – muzikinis spektaklis-improvizacija ne tik vaikams pagal Salonėjos Neries to paties pavadinimo eilėraštį. Spektaklis ne tik žiūrėjimui, bet ir aktyviam dalyvavimui. 2007 m. Apdovanotas „Auksiniu scenos kryžium“ už geriasią metų spektaklį vaikams. Spalio 11 d., sekmadienį, 2 val. p. p. Jaunimo centro Didžioje salėje vyks teatro iš Vilniaus ,,Atviras ratas” spektaklis ,,Sparnuotasis Matas”. Spektaklio pelnas bus skirtas Čikagos lituanistinei mokyklai paremti. Spektaklio metu vaikai bus nemokamai prižiūrimi! Bilieto kaina - $20.00, juos galima įsigyti ,,Lithuanian Plaza Deli”, ,,Kunigaikščių užeigoje”, ,,Old Vilnius Café'”, šeštadieniais - Čikagos lituanistinėje mokykloje arba paskambinus tel. 708-369-8324 (Antanas). Prieš spektaklį, nuo 12 val. p. p., Jaunimo centro kavinėje galėsite pavalgyti pietus, pagamintus ,,Bravo Bites”. Pietų kaina - $15. Dalyvaudami pietuose taip pat paremsite Čikagos lituanistinę mokyklą.
 
Lietaus žemė“ – biografinės improvizacijos, kurios remiasi ratu sėdinčių žmonių gyvenimo istorijomis. Tarpukario ir pokario laikų istorijomis nesiekiama tiksliai dokumentiškai atkurti biografijų, tai spektaklis apie žmones, kurie neskirstomi į gerus ar blogus; spektaklis, pravirkdęs žiūrovus Briuselyje, Varšuvoje, Maskvoje, Vilniuje. 2012m. festivalyje „Lietuvos teatrų pavasaris’12“ spektaklis  „Lietaus žemė“ žiūrovų išrinktas geriausiu spektakliu mažojoje scenoje. 2012m. spektaklis nominuotas „Auksinio scenos kryžiaus“ apdovanojimui už geriausią nacionalinę dramaturgiją. 2013m. Geriausias nacionalinės tematikos spektaklis. Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis. Spektaklis vyks lietuvių kalba spalio 14d. 7.30v.v. Chopin teatre (1543 W.Division St., Chicago, IL 60642)  Tame paciame teatre “Lietaus zeme” bus rodoma spalio 13d. ir 21d. su anglisku vertimu, spalio 20d.- su lenkisku. Bilietai parduodami internete: www.eventbrite.com.

Iki susitikimo mokykloje!

Mokyklos administracija


Mieli mokinukai ir tėveliai

Spalio 3iąją švęsime Mokytojo dieną. Šį šeštadienį kviečiame sugalvoti ir palikti klausimą bet kuriam mokytojui dėžutėje prie mokytojų kambario. Klausimai turi būti juokingi, išradingi ir įdomūs. Keli įdomiausių ir juokingiausių klausimų autoriai bus apdovanoti. Ant lapelio turi būti užrašytas Mokytojo/os vardas, klasė, pavardė, klausimas ir klausimo autorius, klasė. Galima užduoti tik 3 klausimus.

Ačiū labai!

Mokyklos administracija

CLM mokytojos


Mieli mokiniai ir tėveliai,

visi prisimename, kaip gražiai mūsų mokyklos choras pasirodė X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventėje. Pranešame, kad mokytoja Dalia Gedvilienė vėl visus kviečia į mokyklos chorą. Choro repeticijos vyks šeštadieniais po pamokų nuo 1:15 val. p.p. Chorą gali lankyti visi norintys mokiniai nuo pirmos klasės. Norinčius lankyti chorą, prašome šeštadienį po pamokų atvykti į muzikos kabinetą ir užsiregistruoti.

ČLM administracija


Mieli tėveliai:

Šį šeštadienį bus daromos klasių ir vaikų nuotraukos. Prašome kad vaikučiai ateitų į mokyklą apsirenge tautiniais drabužiais.

Spalio 10d., 12v., mokykloje vyks spektaklis ,,Senelės pasaka” kurį atliks teatras iš Vilniaus ,,Atviras ratas”. Laisva auka.

Spalio 11d., 2vpp, Jaunimo centro didžioje salėje vyks spektaklis ,,Sparnuotasis Matas” kurį atliks teatras iš Vilniaus ,,Atviras ratas”. Bilietai po $20.00 ir bus galima įsigyti jau šį šeštadienį. Spektaklio pelnas yra skirtas paremti Čikagos lituanistinę mokyklą. Spektaklio metu vaikai bus nemokamai prižiūrėti! Prieš spektaklį, Jaunimo centro kavinėje, nuo 12v. pietų, galėsite pavalgyti pietus. Pietus pagamins Bravo Bites. Pietų kaina $15. Dalyvaudami spektaklyje, paremsite Jaunimo centrą ir Čikagos lituanistinę mokyklą.

Tėvų komitetas


Gerbiami tėveliai,

siunčiame mokinių tvarkos ir drausmės nuostatus, perskaitykite juos ir aptarkite su savo vaiku. Taupydami popierių, jų nespausdiname - nuostatai bus patalpinti mokyklos internetiniame puslapyje www.CikagosLituanistineMokykla.org. Vaikai Jums parneš tvarkos ir drausmės nuostatų sutartį, kurią pasirašydami Jūs ir Jūsų vaikas patvirtinsite, kad įsipareigojate laikytis šių nuostatų. Pasirašytą sutarties lapą prašome grąžinti klasės mokytojui ar auklėtojui.

Mokyklos administracija


2015-2016 mokslo metų atidarymo šventė video

Sugrįžome į mokyklą jau…

Voratinklių žiedais pasipuošė ruduo, ir tai yra ženklas, kad laikas sugrįžti į lietuvišką mokyklą.

Mokslo metai prasidėjo praėjusį šeštadienį ,rugsėjo 12  ir ČLM.   Nors dangus verkė, šventiškos nuotaikos nebuvo mažiau. Diena prasidėjo šv Mišiomis, kurias laikė kunigas Gediminas Keršys.

Šiais metais mokyklą lankys  virš 260 mokinukų, juos mokins virš 50 mokytojų ir padėjėjų .

Juos visus ir pakvietėme į salę jaukiai šventei , skirtai Mokslo Metų atidarymui.

Šventė prasidėjo M. K. Oginskio polonezu  „Atsisveikinimas su tevyne“-  250 gimimo metinių proga  Lietuvos švietimas  šiuos metus skirs šiam kompozitoriui ir valstybės veikėjui . Tad jo įžymiojo kūrinio paklausymas buvo tik pradžia tų momentų , kuriais bus nuspalvinti visi mokslo metai. „Atsisveikinimas su tėvyne“ labai simbolinis kurinys, ypač aktualus ir mums, visiems čia gyvenantiems.  Dėl Tėvynės ir mūsų pačių buvo sukurtos lituanistinės mokyklos,  ir mūsų mokykla šiemet susirinko jau 24ąjį kartą.

Šventėje dalyvavo ir žodį tarė Jaunimo centro tarybos pirmininkė Maryte Utz,  mokyklos draugas Brighton parko apylinkės pirmininkas Viktoras Kelmelis ir  Vidurio Vakarų apygardos Švietimo ir kulturos komiteto pirmininkas Jonas Platakis.

Visus susirinkusius pasveikino mokyklos direktorė Laima Apanavičienė ir tėvų komiteto pirmininkas Antanas Rašymas.

Kai buvo iškviesti pasirodyti 24osios laidos abiturientai, iššaiškėjo, kad dauguma jų mokykla lanko virš 10 metų ,ir senbuviai mokytojai atismena juos dar visai mažiukus , o šiandien jie jau 10okai. Pirmokai Goda ir Jonas paskelbė Naujų Mokslo Metų pradžią paskambindami simboliniu skambučiu ir palinkėdami , kad paskutiniai metai abiturientams būtų įsimintini ir pilni  naujų žodžių  ir žinių apie Lietuvą, ir gražių prasmingų šeštadienių visiems mokyklos bendruomenės nariams.

Ši vasara buvo ypatinga visiems Šiaurės Amerikos lietuviams. Dar kartą pasidžiaugėme mokyklos choru ir jo vadove Dalia Gedviliene, kurie atstovavo mūsų mokyklą  Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventėje. Dėkojome jiems už pasiryžimą, kantrybę ir skambią dainą, o choras mus nudžiugino dviem nuostabiom dainom.

Šventę baigėme nauja daina „Mano Lietuva“ - dainavome visi – mokinukai, tėveliai ,mokytojai, prisimindami nuostabias atostogas Tėvynėje ir galvodami apie Lietuvą, sukurtą ČLM.

Šventė baigėsi ,ir suskubo visi į klases- kas susipažinti, kas prisiminti vasarą, o kas pakalbėti apie naujų mokslo metų tikslus – darbas prasidėjo !  Ir taip tik truputį daugiau nei 30 kartų per metus rinksimės į klases Jaunimo Centre, gilinsim žinias, įgysim naujų.

Sveikiname visų lietuviškų mokyklų išeivijoje mokinukus ,mokytojus, tėvelius su dar vienais pažinties, kultūros ir žodžio metais ! Tegul būna jie įsimintini!

 

Audronė Sidaugienė

ČLM direktorės pavaduotoja

 

Daugiau akimirkų iš 2015-2016 mokslo metų atidarymo šventės matysite mokyklos foto galerijoje bespaudžiant ant šios nuotraukos...

2015-2016 mokslo metų atidarymo šventės nuotraukos


Šį šeštadienį, rugsėjo 19d., 9v.r., vyks metinis tėvų susirinkimas.  Prašome ir kviečiame Jus skaitlingai dalyvauti. Turime aptarti daug svarbių dalykų.

Rugsėjo 26d., bus daromos vaikų nuotraukos. Prašome kad vaikai ateitų į mokyklą apsirengę tautiniais rūbais. Prašome kiek galima vengti žalios spalvos.

Tėvų komitetas


JAV LB sveikinimas


2015 metų rugsėjo 18  dieną, penktadienį, 7 valandą vakaro, Balzeko Muziejuje (6500 South Pulaski Road, Chicago) vyks istoriko, habilituoto humanitarinių mokslų daktaro, profesoriaus Egidijaus Aleksandravičiaus paskaita "Ką Lietuvai šiandien reiškia "Lietuvos vyčiai?"

 
Egidijus Aleksandravičius  yra Vytauto Didžiojo universiteto istorijos profesorius, VDU Lietuvių išeivijos instituto vadovas. Profesorius  yra keliolikos istorinių ir publicistikos knygų autorius, kelių išeivijos visuomenininkų ir mąstytojų raštų rinkinių sudarytojas, televizijos, radijo laidų bendraautorius. Profesorius Egidijus  Aleksandravičius apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi ir Lenkijos Ordino už nuopelnus Riterio kryžiumi.  Už knygą „Prieš aušrą. Jaunieji Simono Daukanto bičiuliai“ apdovanotas Simono Daukanto premiją.
 
Daugelis yra skaitęs Egidijaus Aleksandravičiaus knygą “Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija”.
Knyga parduodama muziejaus parduotuveje.
 

Įėjimo mokestis: $5; Muziejaus nariams nemokamai
Muziejaus adresas: 6500 S. Pulaski Rd., Chicago 60629
Muziejus lankytojams atviras kasdien nuo  10 am iki 4 pm
 
The programs are partially supported by Grants from the following organizations: Lithuanian Council for Culture, Illinois Arts Council, Kazickas Family Foundation, Lithuanian Foundation, Illinois Humanities Council, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania, Consulate General of the Republic of Lithuania in Chicago, Women’s Guild of the Balzekas Museum of Lithuanian Culture, Latvian Foundation, Cultural Foundation of the World Federation of Free Latvians, National Archives of Estonia, and private donors.

 

Egiijus AleksandraviciusKarklo diegas


Voratinklių žiedais dabinasi ruduo ir primena, kad jau šį šeštadienį laukiame visų mokykloje.

Pamokos prasidės 8:30 val. r., prašome nevėluoti. 9 val. r. kviečiame visus mokinukus nuo 2 klasės kartu su mokytojais į šv. Mišias Tėvų jėzuitų koplyčioje. 10 val. r. (jei bus geras oras) kieme prasidės Mokslo metų pradžios šventė, jeigu bus šalta ar lis - šventė vyks salėje. Pamokos baigsis 1 val. p. p.

Kviečiame visus pasipuošti tautinėmis spalvomis, atsinešti gėlių, balionų, gerą nuotaiką ir šypsenas. Pietums galėsite pasivaišinti ,,Kunigaikščių užeigos" maistu.

Iki pasimatymo šeštadienį!

Mokyklos administracija

Pirmoji mokslo metu diena


Čikagos lituanistinė mokykla maloniai kviečia ateinantiems mokslo metams registruotis suaugusius, norinčius mokytis lietuvių kalbos. Dėl registracijos kreiptis el. paštu arba@comcast.net.


Mokyklai reikalingi mokytojai, norinčius dirbti pedagoginį darbą prašome skambinti mokyklos direktorei tel. 708-296-3192.


Mokyklos administracija


                               

Mieli tėveliai:

Prašome ateiti į mokyklą rugpjūčio 15 arba 29 dienomis padėti išvalyti, sutvarkyti ir paruošti klases ateinančiams mokslo metams. Turime kai kuriose klasėse pakeisti suolus ir iš kai kurių išnešti. Likusius suolus turime padeti vienuolyne. Turime nuvalyti suolus, langus, sustatyti naują spintą ir perstatyti mokytojų kambarį. Tėvai kurie dalyvaus bent vieną dieną bus pavaišinti ir atleidžiami nuo budėjimo. Renkamės Jaunimo centre, 9vr, prie mokytojų kambario, nurodytais šeštadieniais ir iš ten busite paskirstyti į darbus.

Ačiū,

Tėvų komitetas

 


Vasaros atostogos!