Sveikiname apsilankius Čikagos lituanistinės mokyklos svetainėje!

Mokykla dirba šeštadieniais nuo 8:30 iki 13:00. Šiomis valandomis galite skambinti į mokyklą 1-773-778-7500. Kitomis valandomis galite skambinti mokyklos direktorei Laimai Apanavičienei (tel. 1-708-296-3192) arba mokyklos iždininkei Kristinai Petraitienei (tel. 1-630-290-4490). Mokyklos pašto adresas:

The Lithuanian Cultural School of Chicago
P.O. Box 4618
Naperville, IL 60567

Prašome siųsti visus mokėjimus ir kitą informaciją šiuo adresu.

Welcome to the home page of The Lithuanian Cultural School of Chicago!

Our school is open Saturdays from 8:30 to 1:00. During these hours you may call us at 1-773-778-7500. Outside of school hours, you may call the school principal Laima Apanaviciene (1-708-296-3192) or the school treasurer Kristina Petraitiene (1-630-290-4490). The school's mailing address is:

The Lithuanian Cultural School of Chicago
P.O. Box 4618
Naperville, IL 60567

Please send all payments and other correspondence to the above mailing address.


 
 

Kviečiame į renginius, kurie vyks rugpjūčio 23-24 d.

Embrace Freedom The Baltic Way      Smelio Skulpturu Konkursas


                               

Mieli tėveliai:

Kviečiame visus, jaunus ir senus, vyrus ir moteris, rugpjūčio 15d., penktadienį, nuo 6val. v. iki 9val. v., ir šeštadienį, rugpjūčio 16d.  nuo 9val. ryto, į talką mokykloje. Reikės sustatyti vaikam suolus ir mokytojom spintas, išvalyti visas klases ir pernešti kelis suolus iš vienos klasės į kitą.

Visi tėveliai kurie dalyvaus talkos dienose bus atleidžiami nuo budėjimo!

Apie dalyvavimą prašome pranešti ritantanas@comcast.net

Aciū

Tėvų komitetas


Vasaros atostogos!