Sveikiname apsilankius Čikagos lituanistinės mokyklos svetainėje!

Mokykla dirba šeštadieniais nuo 8:30 iki 13:00. Šiomis valandomis galite skambinti į mokyklą 1-773-778-7500. Kitomis valandomis galite skambinti mokyklos direktorei Laimai Apanavičienei (tel. 1-708-296-3192) arba mokyklos iždininkei Kristinai Petraitienei (tel. 1-630-290-4490). Mokyklos pašto adresas:

The Lithuanian Cultural School of Chicago
P.O. Box 4618
Naperville, IL 60567

Prašome siųsti visus mokėjimus ir kitą informaciją šiuo adresu.

Welcome to the home page of The Lithuanian Cultural School of Chicago!

Our school is open Saturdays from 8:30 to 1:00. During these hours you may call us at 1-773-778-7500. Outside of school hours, you may call the school principal Laima Apanaviciene (1-708-296-3192) or the school treasurer Kristina Petraitiene (1-630-290-4490). The school's mailing address is:

The Lithuanian Cultural School of Chicago
P.O. Box 4618
Naperville, IL 60567

Please send all payments and other correspondence to the above mailing address.


Jei norėtumėte gauti ČLM pranešimus elektroniniu paštu, prašome užsiregistruoti...
 
 

Čikagos lituanistinė mokykla maloniai kviečia ateinantiems mokslo metams registruotis suaugusius, norinčius mokytis lietuvių kalbos. Dėl registracijos kreiptis el. paštu arba@comcast.net.


Mokyklai reikalingi mokytojai, norinčius dirbti pedagoginį darbą prašome skambinti mokyklos direktorei tel. 708-296-3192.


Mokyklos administracija


                               

Mieli tėveliai:

Prašome ateiti į mokyklą rugpjūčio 15 arba 29 dienomis padėti išvalyti, sutvarkyti ir paruošti klases ateinančiams mokslo metams. Turime kai kuriose klasėse pakeisti suolus ir iš kai kurių išnešti. Likusius suolus turime padeti vienuolyne. Turime nuvalyti suolus, langus, sustatyti naują spintą ir perstatyti mokytojų kambarį. Tėvai kurie dalyvaus bent vieną dieną bus pavaišinti ir atleidžiami nuo budėjimo. Renkamės Jaunimo centre, 9vr, prie mokytojų kambario, nurodytais šeštadieniais ir iš ten busite paskirstyti į darbus.

Ačiū,

Tėvų komitetas

 


Vasaros atostogos!