Sveikiname apsilankius Čikagos lituanistinės mokyklos svetainėje!

Mokykla dirba šeštadieniais Jaunimo centre nuo 8:30 iki 13:00.

Mokyklos pašto adresas:

The Lithuanian Cultural School of Chicago
P.O. Box 4618
Naperville, IL 60567

Prašome siųsti visus mokėjimus ir kitą informaciją šiuo adresu.

Telefonai:

Mokyklos direktorėVida Rupšienė1-630-613-0343
Mokyklos iždininkėKristina Petraitienė1-630-290-4490
Tėvų komiteto pirmininkasAntanas Rašymas1-708-369-8324

Welcome to the home page of The Lithuanian Cultural School of Chicago!

Our school is open Saturdays from 8:30 to 1:00. During these hours you may call us at 1-773-778-7500. Outside of school hours, you may call the school principal Laima Apanaviciene (1-708-296-3192) or the school treasurer Kristina Petraitiene (1-630-290-4490). The school's mailing address is:

The Lithuanian Cultural School of Chicago
P.O. Box 4618
Naperville, IL 60567

Please send all payments and other correspondence to the above mailing address.


Jei norėtumėte gauti ČLM pranešimus elektroniniu paštu, prašome užsiregistruoti...
 
 

Mieli tėveliai,

š. m. rugsėjo 10 d., pirmą mokslo metų dieną, pietų pertraukos metu pastebėjome, kad, lyginant su praėjusiais mokslo metais, pakilo kai kurių ,,Kunigaikščių užeigos" produktų kainos. Tėvų komitetas praneša, kad ,,Kunigaikščių užeiga” savo valia, be mūsų žinios, pakėlė kainas. Tą dieną tėveliai tik padėjo prekiauti jų atvežtais produktais.

Mokyklos tėvų komitetas deda visas pastangas, kad pietūs mūsų mokiniams būtų skanūs ir prieinama kaina. Šiemet mokinių maitinimu rūpinsis komiteto narė Vida Nainienė. Vida ir tėvų komitetas dės visas pastangas, kad pietūs mokiniui kainuotų 3-5 dol. Ir ne brangiau!

Dėl pietų mokykloje tariamės dar ir su kitais restoranais. Jeigu turite pasiūlymų, prašome juos pateikti Vidai el. pašto adresu: vidanainiene@gmail.com

Šį šeštadienį, rugsėjo 24 d., pietus pardavinės ,,Kiškių” klasės tėveliai. Nuoširdžiai jiems dėkojame!

Pietums siūloma:

Kugelis –  3.00 dol.
Kibinas su sultiniu – 3.00 dol.
Kugelis ir kibinas –  5.00 dol.
Bandelės su aguonom - 2.00 dol.
Spurga – 1.00 dol.
Sultys -- 1.00 dol.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą ir paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

ryšium su tuo, kad Čikagoje gastroliuoja Alytaus teatro aktoriai, kurie atvežė gražių spektaklių  ne tik suaugusiems, bet ir  vaikams, norime pranešti, kad  mokinių fotografavimas nukeliamas iš rugsėjo 24 d. į spalio 8 d.

Rugsėjo 24 d. Čikagos  lituanistinėje mokykloje bus parodyti 2 Alytaus teatro spektakliai vaikams. Mažiesiems žiūrovams 9:15  val. r. bus rodomas spektaklis ,,Šokis puodynėje arba svajonių storulis”. Spektaklio trukmė – 50 min. Vyresnių klasių mokiniams 11:30 val. r. bus rodomas spektaklis ,,ŽuvėdPRA”. Jo spektaklio trukmė – 1 val. 15 min.

Į spektaklius kviečiame atvykti ir mokinių tėvelius.  Įėjimas tėveliams į spektaklį – auka. Surinktos aukos bus perduotos Alytaus teatro aktoriams. Dėkojame aktoriams už spektaklius, o Jums, tėveliai, už paramą mokyklai.

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

sveikinu visus naujus mokinius ir po vasaros grįžusius į Čikagos lituanistinės mokyklą, kuri pradėjo 25-uosius metus. Šiemet mokykloje daug pasikeitimų, bet mokyklos paskirtis nesikeičia. Jos tikslas yra išmokyti jaunają kartą kalbėti, rašyti ir skaityti lietuviškai, supažindinti su Lietuvos istorija ir geografija, išmokyti papročių, šokių ir dainų.

Linkiu darbingų mokslo metų.

Šiais mokslo metais pietus, kuriuos mums tieks ,,Kunigaikščių užeiga", pardavinės tėveliai!  Buvo sudarytas grafikas, kokį šeštadienį kokios klasės tėveliai tai atliks. Į pagalbą  kviečiame po tris tėvelius iš tą šeštadienį valgykloje talkinančios klasės. Nuo rugsėjo 24 d.  į talką kviečiame ,,Kiškių" klasės tėvelius.  Dėkojame tiems, kurie jau pasisiūlė padėti pardavinėti pietus. Ačiū  7-tos klasės tėveliams, kurie jau pateikė savo talkininkų sąrašą  visiems metams! Dar laukiame talkininkų iš ,,Kiškių" klasės ir kviečiame  2 tėvelius / mamytes, kurie galėtų padėti  rugsėjo 24 d. šeštadienį. Kviečiame ir kitų klasių tėvelius užsukti į tėvų komiteto kambarį ir užsirašyti talkai. Visas pelnas nuo pietų lieka mokyklai!

Rugsėjo 17 d., šeštadienį, pietums bus Oscar Meyer jautienos dešrainiai (hot dogs)! Dėkojame ČLM draugams, mūsų mokinių pietums paaukojusiems 300 dešrainių, bandelių, sausainių ir bulvių traškučių! Pietų  (dešrainis, sausainiai, maišelis bulvių traškučių ir buteliukas vandens) kaina vienam vaikui – 3 dol. Dar kartą ačiū ČLM draugams ir laukiame į talką ateinant kitų tėvelių.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą ir paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Rugsėjo 11 d. – Marquette Park Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos atlaidai, procesija ir šv. Mišios. Kviečame dalyvauti mūsų mokyklos mokytojus, tėvelius ir mokinius. Prašoma mokinius vilkėti mokyklos marškinėliais. Renkamės  10:30 val. r.  6812 S. Washtenaw Ave. Chicago, Illinois, 60629.


Mieli  tėveliai,

sveikiname visus su naujais 2016-2017 mokslo metais! Lai jie bus kūrybingi ir darbingi!

Rugsėjo 10 d. :

            Mokslo metų atidarymo šv. Mišios tėvų jėzuitų koplyčioje           –   9 val. r.
            Mokslo metų atidarymo šventė Jaunimo centro didžiojoje salėje  – 10 val. r.
            Visuotinis tėvų susirinkimas Jaunimo centro didžioje salėje         – 11 val. r.

Sveikiname naują mokyklos direktorę Vida Rupšienę!

Tėvelių žiniai:

Šiais mokslo metais pietus, kuriuos mums tieks „Kunigaikščių užeiga”, pardavinės tėveliai!  Bus sudarytas grafikas, kokį šeštadienį kokios klasės tėveliai tai atliks. Į pagalbą  kviečiame po tris tėvelius iš tą šeštadienį valgykloje talkinančiosklasės. Nuo rugsėjo 24 d.  į talką kviečiame „Kiškių” klasės tėvelius.. Visas pelnas nuo pietų liks mokyklai!  

Savo pageidavimus maloniai prašome pranešti tėvų komiteto pirmininkui Antanui Rašymui el. pašto adresu  ritantanas@comcast.net !

Rugsėjo 11 d. – Marquette Park Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos atlaidai, procesija ir šv. Mišios. Kviečame dalyvauti mūsų mokyklos mokytojus, tėvelius ir mokinius. Prašoma mokinius vilkėti mokyklos marškinėliais. Renkamės  10:30 val. r.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą ir paramą mokyklai!

Tėvų komitetas

 

                        

Mieli tėveliai,

Kviečiame į mokyklos valymo dieną – šį šeštadienį, rugpjūčio 13d. nuo 9 valandos ryto. Visi tėveliai kurie dalyvaus bus atleisti nuo budėjimo.

Tėvų komitetas


Vasaros atostogos!