Sveikiname apsilankius Čikagos lituanistinės mokyklos svetainėje! Mokykloje pamokos vyksta šeštadieniais nuo 8:30 iki 13:00 val., Jaunimo centro patalpose, adresu 5620 S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636.

Mokyklos korespondencijos adresas (šiuo adresu galite siųsti mokestį už mokslą,kitus mokėjimus, auką ir mokyklai skirtą korespondenciją):

Lithuanian Cultural School of Chicago
c/o Irma Bliukienė
6041 W 103rd Street
Chicago Ridge, IL 60415

Čikagos lituanistinė mokykla yra ne pelno siekianti organizacija. Mokyklą remia Lietuvių fondas, Kazickų šeimos fondas, Švietimo ir mokslo ministerija, visi kiti dosnūs mūsų aukotojai! Aukas ir paramą panaudojame tikslingai- vadovėlių ir pratybų leidybai, mokomųjų priemonių pirkimui,taip pat mokinių mokymo kokybei gerinti. Norint paremti mokyklą, galite siųsti čekį rašydami „ČLM” vardu ir siųsti aukščiau nurodytu adresu arba paaukoti elektroniniu būdu paspaudus „Donate”.

Telefonai:

Tėvų komiteto pirmininkasAntanas Rašymas1-708-369-8324
Mokyklos direktorėVida Rupšienė1-630-613-0343
Mokyklos iždininkėIrma Bliukienė1-630-248-8538

Welcome to the home page of The Lithuanian Cultural School of Chicago!

Our school is open Saturdays from 8:30 to 1:00. During these hours you may call us at 1-773-778-7500. Outside of school hours, you may call the school principal Laima Apanaviciene (1-708-296-3192) or the school treasurer Kristina Petraitiene (1-630-290-4490). The school's mailing address is:

The Lithuanian Cultural School of Chicago
P.O. Box 4618
Naperville, IL 60567

Please send all payments and other correspondence to the above mailing address.


Jei norėtumėte gauti ČLM pranešimus elektroniniu paštu, prašome užsiregistruoti...
 
 

Kaip jau žinote, yra ruošiamas atsisveikinimas su Lietuvos Respublikos generaliniu konsulu Čikagoje Marijumi Gudynu šių metų birželio 3 d., 2:00 v.p.p., Pasaulio lietuvių centro Ritos Riškienės salėje.

Mūsų uždavinys - kuo skaitlingiau dalyvauti atsisveikinime pasipuošę mokyklos geltonais marškiniais. Visi dalyviai prašomi stovėti koridoriuje (kaip Baltijos kelyje) kartu su savo organizacijos nariais jau nuo 1:30 v.p.p. Ant koridorių sienų bus iškabos kas kur stovi. Prašome pranešti Antanui Rašymui  (ritantanas@comcast.net) kas dalyvaus, kad jis galėtų paskirti vietą „dalyvių kelyje”.

Tą dieną, šeštadienį, reikės pagalbos - savonoriai laukiami!

Jei turėsite klausimų, mielai atsakysiu.

Antanas


Mieli tėveliai,

Prasidėjo registracija 2017-2018 mokslo metams.

Registruojantis po gegužės 20 d. pridedamas 30 dol. pavėlavimo mokestis.

Formuojama besimokančiųjų lietuvių kalbą klasė. Kviečiame registruotis !

Registracijos formas galite rasti internetinėje svetainėje:
http://www.cikagoslituanistinemokykla.org/Registracija.html.

Taip pat kviečiame pasisakyti, dėl naujovės, ar norėtumėte, kad Jūsų vaikas mokyklą pasiektų mokykliniu autobusu. Tai tik Jūsų patogumui. Tad prašome atsakyti į anketos klausimus ir užpildyti papildomą anketą tėvų komitete (kad jums reikalinga tokia paslauga ir sutinkate papildomai mokėti).

Norintiems paklausti, kreiptis į mokyklos direktorę Vidą Rupšienę, telefonu 630-613-0343.

http://apklausa.lt/f/i-cikagos-lituanistine-mokykla-as-vaziuoju-geltonuoju-autobusu-rvtehet/answers/new.fullpage

Skatiname formas pildyti elektroniniu būdu. Prašome šeimai pildyti vieną registracijos formą. Užpildytą registracijos formą ir 30 dol. negrąžinamą registracijos mokestį (kiekvienam vaikui) prašome grąžinti savo vaikų mokytojai/ui arba atnešti į tėvų komiteto kambarį, arba siųsti adresu:

Lithuanian Cultural School of Chicago
6041 W 103rd St.
Chicago Ridge, IL 60415

Pasiteiravimui skambinti Irmai Bliukienei, telefonu 630 248-8538.

Tėvų komitetas


NAUJIENŲ NAUJIENA

Į Čikagos lituanistinę mokyklą aš važiuoju geltonuoju autobusu!!!

2017-2018 mokslo metais į ČLM mokiniai važiuos mokykliniu autobusu (Yellow Bus) Prisijunk ir TU!!!!

Mokykla ruošia projektą, kurio pagalba nori palengvinti mokinių atvykimą į/iš Čikagos lituanistinę mokyklą. Numatomi autobuso sustojimo taškai: Westmont (55/Cass), Lisle (Seven Bridges), Woodridge (75/Lemont Rd), Lemont (Archer/Kinger), Palos Hills/Palos Park (maršrutai bus koreguojami pagal mokinių skaičių), mokiniai tuo pat maršrutu grįš namo.

Surinkus tam tikrą skaičių mokinių yra tikimybė, kad mokyklinis autobusas veš mokinius į mokyklą ir iš Šiaurinių Čikagos priemiesčių. Prašome dalintis šia naujove, tikimės sulaukti naujų mokinukų, kuriems padėtume atvykti į Čikagos lituanistinę mokyklą.

Tai bus papildomai mokama paslauga.

Kuo mūsų bus daugiau - tuo bus pigiau važiuoti.

Bet kokiu klausimu, prašome kreiptis į ČLM direktorę Vidą Rupšienę , telef. 630-613-0343.

Prašome pildyti anketą, TAIP SUŽINOSIME AR JUMS REIKALINGAS ŠIS PROJETAS.

http://apklausa.lt/f/i-cikagos-lituanistine-mokykla-as-vaziuoju-geltonuoju-autobusu-rvtehet/answers/new.fullpage


Mieli tėveliai,

balandžio1d., pietums siūloma:

Cepelinas ir vanduo –  4.00 dol.
Spurga  –  1.00 dol.
Bandelė –  2.00 dol.
Sultys –  1.00 dol.
Kava – 1.00 dol.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą ir paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

Balandžio 1 d., 12v., Jaunimo centro didžiojoje salėje, vyks informacinis tėvų susirinkimas. Kviečiame dalyvauti.

Tėvų komitetas


Skelbimas ČLM 2016-2017 mokslo metų metraščio viršelio piešimo konkursas
Šių metų temos
Lietuviškas tautinis kostiumas
arba
Lietuvos piliakalniai

Konkurse dalyvauja visi norintys mokyklos mokiniai.
Piešinio reikalavimai:
•    Mokslo metų užrašas – 2016/2017
•    Mokyklos pavadinimas – ČLM arba Čikagos lituanistinė mokykla
•    Metų šventimo pavadinimas – 2017 m. Tautinio kostiumo metai arba  2017 m.Piliakalnių metai.
•    Piešimo lapą laikyti vertikaliai.
•    Nepiešti spalvotais pieštukais, spausdinant viršelį nelieka spalvų.
•    Piešinius atnešti į mokyklą klasės auklėtojui , paskutinė pristatymo diena balandžio 1d. (vardą ir pavardę, klasę rašyti kitoje piešinio pusėje)

Sėkmės ir lauksime darbų!!!!


 

Mieli tėveliai,

kovo 11 d. prasidėjo registracija 2017-2018 mokslo metams. Registracijos formos su paaiškinamuoju laišku buvo išdalintos vaikams, taip pat ją galite rasti internetinėje svetainėje  http://www.cikagoslituanistinemokykla.org/Registracija.html.

Skatiname formas pildyti elektroniškai.  Prašome šeimas, kurių ne vienas vaikas lankys mokyklą, užpildyti vieną registracijos formą. Užpildytą registracijos formą ir 30 dol. negrąžinamą registracijos mokestį (kiekvienam vaikui) prašome grąžinti savo vaikų mokytojai/ui  arba atnešti į tėvų komiteto kambarį, arba siųsti adresu:

Lithuanian Cultural School of Chicago
6041 W 103rd St.
Chicago Ridge, IL 60415

Turintiems klausimų skambinti Irmai Bliukienei: 630 248-8538.

Tėvų komitetas

 


Mieli tėveliai,

visada džiugu dalintis geromis žiniomis. Kovo 11 dieną Pasaulio Lietuvių  centre vyko JAV LB Vidurio Vakarų apygardos dailiojo skaitymo konkursas „Vardan tos Lietuvos”. Šiame konkurse dalyvavo skaitovai iš 4 lituanistinių mokyklų. Mokyklą atstovavo 12 mokinių ir iš 9 prizinių vietų 5 prizinesvietas atiteko Čikagos lituanistinei mokyklai.

Norime nuoširdžiai pasveikinti ir paskatinti mūsų šauniuosius skaitovus. Balandžio 8 d. mūsų mokykloje vyks lietuviško žodžio šventė - jos metu mes apdovanojame geriausių rašinių laimėtojus, aktyviausius skaitytojus, metraščio viršelio nugalėtoją. Šios šventės metu norėtume apdovanoti ir mūsų skaitovus. Visus piniginius apdovanojimus laimėtojams ruošia nuoširdus ir dosnus Rašymų šeimos fondas. Norėtume paprašyti ir tėvelius paremti Rašymų šeimos fondą ir jų gražų darbą. Prašome prisidėti prie apdovanojimų mūsų šauniems mokiniams - juos paskatinti ir padrąsinti. Jeigu norėtumėte aukoti  fondui prašome kreiptis į Tėvų komiteto pirmininką Antaną Rašymą email: ritantanas@comcast.net.

ČLM direktorė Vida Rupšienė
ČLM dir. pavaduotojas Aleksandras J. Vilkas
ČLM renginių koordinatorė Sandra Krumhorn-Stašaitis
ČLM mokytojų tarybos pirmininkė Vilma Poliuvienė


Mieli tėveliai,

kovo 25d., šeštadienio pietus gamina ,,Lithuanian Plaza Bakery and Deli” kuriuos pardavinės 9 klasės tėveliai.  Dėkojame ,,Crema Bean Coffee Roasters” už mokyklai parūpintą kavą. Tą dieną, toliau švesim mokyklos 25-metį ir ta proga Tėvų komitetas vaikučius pavaišins DADU ledais!

Balandžio 1 d., 12v., Jaunimo centro didžiojoje salėje, vyks informacinis tėvų susirinkimas. Kviečiame dalyvauti.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą ir paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

kovo 18d., šeštadienio pietums ,,Lithuanian Plaza Bakery and Deli” pagamins lietinių (su mėsa ir su varške) kuriuos pardavinės Tėvų komitetas.  Dėkojame ,,Crema Bean Coffee Roasters” už mokyklai parūpintą kavą. Tą dieną, toliau švesim mokyklos 25-metį ir ta proga Tėvų komitetas vaikučius pavaišins sausainiukais!

Lietiniai ir vanduo - 4.00 dol.
Sultys - 1.00 dol

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą ir paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Kviečiame užsienio lietuvių jaunimą į lietuvių kalbos ir kultūros kursus Lietuvos aukštosiose mokyklose.
 
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-690 patvirtinta Valstybės paramos teikimo užsieniečių ir užsienio lietuvių studijoms ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje tvarka. Patvirtintoje finansavimo tvarkoje sudarytos galimybes užsienio lietuviams gilinti lietuvių kalbos mokymo žinias Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Išsamiau su šia tvarka galima susipažinti teisės aktų registre:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9463c530657e11e688d29c6e5ef0deee/dOECazYgXM?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=da7b5c8a-c086-49ac-a210-f2ec210d23cb
 
Įgyvendinant minėtą švietimo ir mokslo ministro įsakymą, Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Švietimo mainų paramos fondu skelbia konkursą teikti paraiškas intensyviems lietuvių kalbos ir kultūros kursams 2017 m. Kursų trukmė – 1 mėnuo. Į kursus gali pretentuoti 18 – 29 metų užsienio lietuviai jaunuoliai. Atrinktiems kursų dalyviams bus skiriama 570 Eur/mėn. stipendija ir apmokėtas kursų mokestis. Kelionės ir apgyvendinimo išlaidos nebus padengiamos, jas turės apsimokėti pats kursų dalyvis.

Konkurso sąlygas galite rasti Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje:
http://stipendijos.lt/en/call-for-proposals-for-lithuanian-language-and-culture-courses-is-open
 
Paraiškos konkursui yra teikiamos per paraiškų teikimo sistemą (internetu):
https://apply.scholarships.lt/en_LT/courses/course/242-lithuanian-language-and-culture-courses-foreigners-lithuanian-origin?search=2006


Registracija kalbos lygio egzaminui vyksta iki kovo 18 d.:

Tai jau, antrasis lietuvių kalbos lygio (A1, A2, B1) testas įvyks Čikagos lituanistinėje 2017 m. kovo 25 d. 9.30val. ryto. Trukmė su pertrauka - apie 3.5 val. Egzaminą sudaro 4 dalys- skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir klausymo užduotys. Kviečiame dalyvauti moksleivius nuo 14 m. amžiaus.

Egzaminą vykdys Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto egzaminuotojo pažymėjimą turintys egzaminuotojai. Rezultatus vertins ir atsiųs išlaikyto kalbos lygio pažymėjimus Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedros darbuotojai.

Egzamino rezultatai bus pranešti ir pažymėjimai išsiųsti trijų mėnesių laikotarpyje.

Egzaminui būtina užsiregistruoti pas auklėtoją  iki kovo 18 dienos – registruotis mokykloje pas auklėtoją, el. paštu vidaone1@yahoo.com.

Egzaminas mokamas (20 dolerių mokestis, čekis rašomas "Chicago Lithuanian School" vardu).


Mieli tėveliai,

kovo 11 d. prasidės registracija 2017-2018 mokslo metams. Registracijos formos su paaiškinamuoju laišku bus išdalintos vaikams, taip pat ją galite rasti internetinėje svetainėje  http://www.cikagoslituanistinemokykla.org/Registracija.html.

Skatiname formas pildyti elektroniškai.  Prašome šeimas, kurių ne vienas vaikas lankys mokyklą, užpildyti vieną registracijos formą. Užpildytą registracijos formą ir 30 dol. negrąžinamą registracijos mokestį (kiekvienam vaikui) prašome  grąžinti savo vaikų mokytojai/ui  arba atnešti į tėvų komiteto kambarį, arba siųsti adresu:

Lithuanian Cultural School of Chicago
6041 W 103rd St.
Chicago Ridge, IL 60415

Turintiems klausimų skambinti Irmai Bliukienei: 630 248-8538.

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

ryšium su mokyklos Jubiliejaus švente, mokykloje kovo 4d. pietų nebus. Pamokos baigsis 12 valandą.

,,Mūsų dienos kaip šventės!" Šiemet Čikagos lituanistinė mokykla švenčia gražų jubiliejų – mes skaičiuojame jau 25-erius gyvavimo metus! ČLM 25-mečio pokylis vyks jau šį šeštadienį, 2017 m. kovo 4 d., Jaunimo centre, 5 val. p. p. Užsisakyti vietas pokyliui dar galima, likęs vienas stalas (10 vietų) ir 15 pavienių, paskambinus Lenai, 630-242-0493. Bilieto kaina – 50 dol. asmeniui. Pokylio metu programa, vakarienė, veiks baras, loterija ir ,,tylusis" aukcionas. Laukiame svečių!

Tėvų komitetas ir Administracija


ŽIEMA, ŽIEMA, BĖK IŠ KIEMO!

vasario 25d., šeštadienį

ČLM UŽGAVĖNIŲ BLYNAI

Jau tradicija tapus užgavėnių blynai Čikagos lituanistinėje mokykloje
Blynus mums keps ,,Lithuanian Plaza Bakery and Deli”
Pietų kaina - $4.00 su vandeniu
,,Racine Bakery” spurgos - $1.00 ,,Crema Bean Coffee Roasters” kava - $1.00
Nuoširdžiai dėkojame už paramą mokyklai!
Tėvų komitetas

 


10-asis Nacionalinis diktantas bus rašomas Čikagos apylinkių lituanistinėse mokyklose

Vasario 25 d., šeštadienį, Čikagos apylinkių lietuviai kviečiami pasitikrinti gimtosios kalbos žinias rašant Nacionalinį diktantą lituanistinėse mokyklose. Šiemet vyks jau 10-asis jubiliejinis Nacionalinio diktanto konkursas, kuriame dalyvauti kviečiami Lietuvos gyventojai bei viso pasaulio lietuvių bendruomenė.

Tradiciškai tiesioginė diktanto transliacija vykdavo šeštadienio rytą Lietuvos laiku, tad Čikagos apylinkėse gyvenantys lietuvių kalbos entuziastai, vykdydami konkurso sąlygą rašyti tuo pačiu metu, rinkdavosi trečią valandą nakties. Tai tapo itin savita tradicija, kuria jos puoselėtojai didžiavosi, o stebėtojai žavėjosi, tačiau šiemet dėl įvairių aplinkybių tiesioginė diktanto transliacija perkelta į penktadienį. Suprantant, jog bemiegė naktis prieš darbo dieną tampa sunkiai įveikiama kliūtimi, diktanto rašymas rengiamas vasario 25 d., šeštadienį:

8:00 val. ryto

1:30 val. popiet

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti gimtosios kalbos puoselėjimo akcijoje, pasitikrinti žinias, pabendrauti. Norinčiųjų darbus generalinis konsulatas Čikagoje perduos Nacionalinio diktanto konkurso organizatoriams ir jie bus komisijos patikrinti, o raštingiausieji bus pakviesti dalyvauti konkurso finale.

Daugiau informacijos apie konkursą galite rasti www.diktantas.lt.

Ateik, rašyk, išsaugok!

Generalinio konsulato Čikagoje informacijaMieli tėveliai,

Čikagos lituanistinė mokykla yra ne pelno siekianti organizacija, kurioje šiuo metu  mokosi 225 mokiniai. Mokykloje mokomasi lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos, taip pat etnokultūros. Mokykla veikia kiekvieną mokslo metų šeštadienį, pamokos vyksta 4,5 valandos. Patys mažiausieji mokinukai mokyklą pradeda lankyti 3-jų metukų ir mokyklą, išlaikę baigiamuosius egzaminus, baigia 10-oje klasėje. Mokyklos programa atitinka užsienio kalbos programos reikalavimus pagal Ilinojaus valstijos Švietimo įstatus. Priklausomai nuo to, kiek metų mokinys/ė lankė mokyklą ir kaip išlaikė baigiamuosius egzaminus, jis/ji gauna užsienio kalbos kreditines valandas.

Šiais metais Čikagos lituanistinė mokykla švenčia 25-uosius gyvavimo metus. Ta proga šių metų kovo 4 d. vyks iškilmingas vakaras, kurio metu rinksime lėšas mokyklai. Mokyklos tėvų komitetas daug dirba, kad vakaras būtų smagus ir pelningas mokyklai. Tėvų komitetui būtų sunku tai atlikti be Jūsų pagalbos. Mokyklos patalpos nuomojamos iš Jaunimo centro tarybos ir Lietuvos Tėvų Jėzuitų. Niekas nežino kas bus  už keletos metų. Jau dabar kalbama, kad Tėvai Jėzuitai yra pasiruošę paaukoti visas patalpas ir perduoti Jaunimo Centro, vienuolyno ir koplyčios nuosavybę Amerikos lietuviams.

Asta Zimkus, galerijos ,,Siela” vadovė, yra pasakius, “Dažnai kartoju, kad vienas geriausių dalykų, ko išmokė Amerika mane, kaip, beje, ir daugelį mūsų, tai- DALINTIS. Čia sutikau galybę dosnių žmonių, kurie savo gyvenimu byloja žemiškąją prasmę giliau, šviesiau, išmintingiau. Būdami lietuviais už Atlanto jie rėmė Tėvynės laisvės idėją, teikė finansinę paramą ir žadino viltį daugeliui. Atėjo laikas mūsų kartai periimti šiuos gražius darbus.”

Mokykla gali tapti savininke savo namų! Kad tai įvyktų mokykla turi būti finansiškai stipri. Mokykla turi sukaupusi tam tikrą sumą lėšų-rezervą, bet to nepakanka perimti pastatą. Dirbant drauge tai gali tapti realybe. Visų siekis vienas, kad mokykla gyvuotų ilgai!

Iškilmingo vakaro metu vyks „Tylusis aukcionas“, tad kviečiame padėti mokyklos tėvų komitetui rasti vakaro rėmėjų, aukotojų aukcionui. Bet kokia parama bus maloniai priimta.

Prie laiško prisegti laiškų pavyzdžiai,  lietuviškas ir angliškas, kurie pagelbėtų rėmėjų paieškoms. Prašome padėti rasti rėmėjų. O gal Jūs ir esate tas rėmėjas/aukotojas?

       

Tik bendromis jėgomis mokykla išliks kitoms kartoms!

Tėvų komitetas


Šiais metais mūsų Čikagos lituanistinė mokykla švenčia 25-uosius gyvavimo metus. Šio brandaus ir reikšmingo gimtadienio proga sukurkime šventę ne tik sau, bet ir kitiems, kuriems jos reikia gal net labiau...

Kviečiame visus mokyklos tėvelius, mokinius ir mokytojus surinkti paramos siuntas į Lietuvą:

•    Vieną siuntą išsiųsime sergantiems vaikučiams. Jiems reikalingi nauji, nenaudoti daiktai (higienos priemonės, pleistriukai, rūbeliai, bateliai, knygelės, rašymo - spalvinimo priemonės, žaislai...)
•    Kitą siuntą išsiųsime vaikų namams. Jiems taip pat reikalingos higienos priemonės, knygelės, rašymo priemonės. Rūbeliai, bateliai ir žaislai šioje siuntoje gali būti ir padėvėti...

Iš anksto dėkojame už jūsų pagalbą ir dosnumą ir tikimės, jog mūsų pastangos pradžiugins ne vieną širdelę... bei išmokins mūsų vaikučius dalintis gerumu...

Prašome atnešti daiktus į mokyklą iki kovo 4 dienos- čia bus tam skirtos dėžės (prie didžiosios salės).

Norint pasiteirauti rašykite jovita_bickus@yahoo.com


Šiemet Čikagos lituanistinė mokykla švenčia gražų jubiliejų – mes skaičiuojame jau 25-erius gyvavimo metus! Šia proga visus buvusius ir esamus mokinius, abiturientus, mokytojus, tėvų komiteto narius, bei tėvelius ir visuomenę kviečiame į jubiliejui skirtą pokylį.

ČLM 25-mečio pokylis vyks 2017 m. kovo 4 d. Jaunimo centro didžiojoje salėje. Jau dabar galima užsisakyti vietas pokyliui paskambinus Lenai, 630-242-0493. Bilieto kaina – 50 dol. asmeniui. Stalų skaičius ribotas, prašome nelaukti paskutinės savaitės! Jau po šio savaitgalio, like tik 5 stalai!

Pokylio programa:

5 val. p. p. – šv. Mišios Jaunimo centro koplyčioje, kun. Gediminas Keršys ir Čikagos lituanistiės mokyklos mokinių choras (vadovė mok. Dalė Gedvilienė)

6 val. v. – kokteiliai, meninę dalį atlieka Mokyklos mokiniai Greta Stanevičiūtė, Deimantas Gilys, Nojus Aušra, Stefanija Rekašiūtė, Nykolas Rekašius, Aida Skaraitė, Laurynas Zavistanavičius, Elena Galentaitė, Genutės Razumienės ansamblis ir Gediminas Grašys

7 val. v. – Programą atlieka: Lietuvių operos kamerinis choras (vadovė Jūratė Grabliauskienė, akomponuos Lisa Kristina), Čikagos lituanistiės mokyklos mokinių choras (vadovė mok. Dalė Gedvilienė), Tautinių šokių ansamblio ,,Spindulys" jaunių ratelis (mokytojos Audra Lintakiene ir Rima Lintakaite), ir Čikagos lituanistinės mokyklos mokinių tautinių šokių ratelis (vadovė mok. Vilma Vaičienė)

8 val. v. – vakarienė paruošta ,,Lithuanian Plaza Bakery and Deli", ,,Bravo Bites", ,,Racine Bakery" ir ,,Crema Bean Coffee Roasters"

9 val. v. – šokiai su DJ Donatu

Vakaro metu veiks baras, loterija ir ,,tylusis" aukcionas.

 


Mieli tėveliai,        

šiemet mūsų mokykla švenčia gražų jubiliejų – mes skaičiuojame jau 25-erius gyvavimo metus! Šia proga visus buvusius ir esamus mokinius, tėvelius bei mokytojus kviečiame į jubiliejui skirtą pokylį kovo 4d.

Šventės metu vyks loterija, visos surinktos lėšos bus skirtos mokyklai. Labai norime ir prašome, kad kiekviena mūsų mokyklos mokinio šeima išplatintų bent po10 loterijos bilietų. Vieno bilieto kaina – 1 dol. Norint dalyvauti loterijoje, nėra būtina dalyvauti renginyje (jums paskambinsime, jeigu jusu bilietas bus laimingas), tačiau tikrai būtų labai malonu Jus ten matyti ir drauge švęsti mokyklos gimtadienį. Šventėje Jūsų lauks vertingi šios loterijos laimėjimai:

                       Pirmasis laimėjimas – 100 dol.
                       Antrasis laimėjimas – 50 dol.
                       Trečiasis laimėjimas – 25 dol.

Siurprizas: taip pat keturis šeštadienius trauksime po vieną laimingą bilietą iš užpildytų ir grąžintų per tą savaitę bilietų. Laimingo bilieto savininkas gaus dovanų keturis bilietus į Chicago Wolves ledo rutulio varžybas. Sveikiname mokytoją Sandrą kuri laimėjo prizą pereitą šeštadienį.

                            

Kiekvienam mokiniui buvo paduota po 10 loterijos bilietų. Užpildytus bilietus ir pinigus galima grąžinti klasės mokytojai arba atnešti į tėvų komiteto kambarį. Jei jums nepasiseks parduoti bilietų, prašome juos grąžinti tėvų komitetui.

Suprantame, kad ne visi galėsite dalyvauti renginyje, todėl labai prašome paremti mokyklą bent aktyviai dalyvaujant loterijoje. Ačiū Jums už paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

vasario 18d., pietus pardavinės 6b klasės tėveliai. Didelis ačiū tėveliams, „Lithuanian Plaza Bakery and Deli” už pagamintus pietus ir „Crema Bean Coffee Roasters” už mokyklai parūpintą kavą.

Pietums siūloma:

Kibinas ir vištienos sriuba –  4.00 dol.
Kibinas  –  3.00 dol.
Sriuba - 3.00 dol.
Sultys -- 1.00 dol.
Kava – 1.00 dol.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą ir paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

tėvų komiteto atstovai, nuo mokslo metų pradžios, darbščiai dirbo ruošiant pietų tvarkaraštį. Bandyta vaikams duoti gerus ir skanius pietus, kartais siūlant jiems naujų ir įvairių patiekalų. Prašome įvertinti Tėvų komiteto įdėtas valandas ruošiant pietų tvarkaraštį. Vasario 11 d., pietus pardavinės Tėvų komiteto nariai.

Didelis ačiū „Lithuanian Plaza Bakery and Deli” už pagamintus pietus, „Crema Bean Coffee Roasters” už mokyklai parūpintą kavą.

Pietums siūloma:

Kugelis ir vandens –  4.00 dol.

2 Kugelio ir vandens –  6.00 dol.
Sultys -- 1.00 dol.

Kava – 1.00 dol.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą ir paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

Čikagos lituanistinė mokykla yra ne pelno siekianti organizacija, kurioje šiuo metu  mokosi 225 mokiniai. Mokykloje mokomasi lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos, taip pat etnokultūros. Mokykla veikia kiekvieną mokslo metų šeštadienį, pamokos vyksta 4,5 valandos. Patys mažiausieji mokinukai mokyklą pradeda lankyti 3-jų metukų ir mokyklą, išlaikę baigiamuosius egzaminus, baigia 10-oje klasėje. Mokyklos programa atitinka užsienio kalbos programos reikalavimus pagal Ilinojaus valstijos Švietimo įstatus. Priklausomai nuo to, kiek metų mokinys/ė lankė mokyklą ir kaip išlaikė baigiamuosius egzaminus, jis/ji gauna užsienio kalbos kreditines valandas.

Šiais metais Čikagos lituanistinė mokykla švenčia 25-uosius gyvavimo metus. Ta proga šių metų kovo 4 d. vyks iškilmingas vakaras, kurio metu rinksime lėšas mokyklai. Mokyklos tėvų komitetas daug dirba, kad vakaras būtų smagus ir pelningas mokyklai. Tėvų komitetui būtų sunku tai atlikti be Jūsų pagalbos. Mokyklos patalpos nuomojamos iš Jaunimo centro tarybos ir Lietuvos Tėvų Jėzuitų. Niekas nežino kas bus  už keletos metų. Jau dabar kalbama, kad Tėvai Jėzuitai yra pasiruošę paaukoti visas patalpas ir perduoti Jaunimo Centro, vienuolyno ir koplyčios nuosavybę Amerikos lietuviams.

Mokykla gali tapti savininke savo namų! Kad tai įvyktų mokykla turi būti finansiškai stipri. Mokykla turi sukaupusi tam tikrą sumą lėšų-rezervą, bet to nepakanka perimti pastatą. Dirbant drauge tai gali tapti realybe. Visų siekis vienas, kad mokykla gyvuotų ilgai!

Iškilmingo vakaro metu vyks „Tylusis aukcionas“, tad kviečiame padėti mokyklos tėvų komitetui rasti vakaro rėmėjų, aukotojų aukcionui. Bet kokia parama bus maloniai priimta.  

Prie laiško prisegti laiškų pavyzdžiai,  lietuviškas ir angliškas, kurie pagelbėtų rėmėjų paieškoms. Prašome padėti rasti rėmėjų. O gal Jūs ir esate tas rėmėjas/aukotojas?

       

Tik bendromis jėgomis mokykla išliks kitoms kartoms!

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

Šiemet mūsų mokykla švenčia gražų jubiliejų – mes skaičiuojame jau 25-erius gyvavimo metus! Šia proga visus buvusius ir esamus mokinius, tėvelius bei mokytojus kviečiame į jubiliejui skirtą pokylį

ČLM 25-mečio pokylis vyks 2017 m. kovo 4 d. Jaunimo centro didžiojoje salėje (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636). Jau dabar mokyklos tėvų komiteto kambaryje galima užsisakyti vietas pokyliui. Bilieto kaina – 50 dol. asmeniui. Bilietus pradėsime platinti vasario 4 d.

Pokylio programa:
5 val. p. p. – šv. Mišios Jaunimo centro koplyčioje.
6 val. v.  – kokteiliai
7 val. v.  –  meninė programa
8 val. v. – vakarienė
9 val. v. – šokiai
Vakaro metu veiks baras ir ,,tylusis" aukcionas.

Šventės metu vyks loterija, visos surinktos lėšos bus skirtos mokyklai. Labai norime ir prašome, kad kiekviena mūsų mokyklos mokinio šeima išplatintų bent po 10 loterijos bilietų. Vieno bilieto kaina – 1 dol. Norint dalyvauti loterijoje, nėra būtina dalyvauti renginyje, nors tikrai būtų labai malonu Jus ten matyti ir drauge švęsti mokyklos gimtadienį. Šventėje Jūsų lauks vertingi laimėjimai:
Pirmasis laimėjimas – 100 dol.
Antrasis laimėjimas – 50 dol.
Trečiasis laimėjimas – 25 dol.

Siurprizas: taip pat keturis šeštadienius trauksime po vieną laimingą bilietą iš užpildytų ir grąžintų per tą savaitę bilietų. Laimingo bilieto savininkas gaus dovanų keturis bilietus į Chicago Wolves ledo rutulio varžybas.

Kiekvienam mokiniui bus paduota po 10 loterijos bilietų. Parduotus bilietus ir pinigus galima grąžinti klasės mokytojai arba atnešti į tėvų komiteto kambarį. Jei jums nepasiseks parduoti bilietų, prašome juos grąžinti tėvų komitetui.

Suprantame, kad ne visi galėsite dalyvauti renginyje, todėl labai prašome paremti mokyklą bent aktyviai dalyvaujant loterijoje.

Ačiū Jums už paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,        

šiemet mūsų mokykla švenčia gražų jubiliejų – mes skaičiuojame jau 25-erius gyvavimo metus! Šia proga visus buvusius ir esamus mokinius, tėvelius bei mokytojus kviečiame į jubiliejui skirtą pokylį kovo 4d.

Šventės metu vyks loterija, visos surinktos lėšos bus skirtos mokyklai. Labai norime ir prašome, kad kiekviena mūsų mokyklos mokinio šeima išplatintų bent po10 loterijos bilietų. Vieno bilieto kaina – 1 dol. Norint dalyvauti loterijoje, nėra būtina dalyvauti renginyje (jums paskambinsime, jeigu jusu bilietas bus laimingas), tačiau tikrai būtų labai malonu Jus ten matyti ir drauge švęsti mokyklos gimtadienį. Šventėje Jūsų lauks vertingi šios loterijos laimėjimai:

                       Pirmasis laimėjimas – 100 dol.
                       Antrasis laimėjimas – 50 dol.
                       Trečiasis laimėjimas – 25 dol.

Siurprizas: taip pat keturis šeštadienius trauksime po vieną laimingą bilietą iš užpildytų ir grąžintų per tą savaitę bilietų. Laimingo bilieto savininkas gaus dovanų keturis bilietus į Chicago Wolves ledo rutulio varžybas.
    
Kiekvienam mokiniui bus paduota po 10 loterijos bilietų. Užpildytus bilietus ir pinigus galima grąžinti klasės mokytojai arba atnešti į tėvų komiteto kambarį. Jei jums nepasiseks parduoti bilietų, prašome juos grąžinti tėvų komitetui.

Suprantame, kad ne visi galėsite dalyvauti renginyje, todėl labai prašome paremti mokyklą bent aktyviai dalyvaujant loterijoje. Ačiū Jums už paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

vasario 4d., šeštadienio pietums „Lithuanian Plaza Bakery and Deli” pagamins vištienos karbonadą, bulvių košę ir daržovių. Pietus pardavinės 6a klasės tėveliai.  Dėkojame „Crema Bean Coffee Roasters” už mokyklai parūpintą kavą.

Vištienos karbonadas, bulvių košė ir daržovės, su vandeniu - 4.00 dol.

Sultys - 1.00 dol

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą ir paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


ČLM 25-mečio pokylis vyks 2017m. kovo 4d. Jaunimo centro didžiojoje salėje. Tą dieną vyks ir tylusis aukcionas mokyklai paremti. Prašome pranešti tėvų komitetui kokį krepšelį/dovaną parūpins Jūsų klasė. Krepšelius/dovanas prašome pristatyti iki kovo 4d. Dėkojame už Jūsų dėmesį ir paramą Čikagos Lituanistinei Mokyklai.

Tėvų komitetas


2017 m., sausio mėn. 21 d., Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje

Lietuviški patiekalai – Maistą paruošė Audra, Bravo Bites Catering
Lietuvių kalba ir literatūra – Klausimus paruošė Rasa Černiavičienė
Lietuvių šventovės Čikagoje - Klausimus paruošė Irma Zaborowski
Lietuvos geografija - Klausimus paruošė Eridana Šleižienė
Stovykla „Rakas” - Klausimus paruošė Aušra Jasaitytė-Petry
Šokiai - Klausimus paruošė Sandra Stašaitis ir Nijolė Pupienė
Lietuvos istorija - Klausimus paruošė Romas Daujotas ir Juozas Vilkas
Lietuvių Dailies Muziejus - Klausimus paruošė Virginija Rimeika
Lietuvos Šaulių Sąjunga - Klausimus paruošė Rasa Marganavičius
Stovykla „Dainava” - Klausimus paruošė Rima Polikaitytė- Birutis ir Juozas Polikaitis

Dėkojame kad dalyvaujate ir už paramą Čikagos lituanistinei mokyklai!

- SĖKMĖS -


Mieli tėveliai,

šį šeštadienį, vasario 21 d., „Sarpino’s pica”, su sūriu, su dešra arba su daržovėm, pietus pardavinės 5a klasės tėveliai. Nuoširdžiai jiems dėkojame!
 
Pietums siūloma:

Pica ir vanduo -  3.00 dol.
2 pica ir vandens  -  5.00 dol.
Bandelės su aguonom - 2.00 dol.
Spurga/pyragas - 1.00 dol.
Sultys - 1.00 dol.


Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą, ir paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


2017 m. sausio 21 d. 6 val. v. kviečiame visus į Jaunimo centro didžiąją salę, kur vyks smagus, nuotaikingas renginys ,,Protų kovos". Norite įdomiai praleisti laiką ir pasitikrinti žinias? Suburkite 8-10 žaidėjų komandą ir varžykitės su kitais žaidėjais proto dvikovose. Žaidimo metu galėsite parodyti savo žinias įvairiose srityse. Žaiskite ir laimėkite vertingą prizą, tapkite ,,Protų kovų" nugalėtojais! Norinčius dalyvauti protų kovose,jau galima užsisakyti vietas, ir susimokėti, ateinančiaisšeštadieniais tėvų komiteto kambaryje arba ritantanas@comcast.net. Žaidimo metu bus draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais. Bilieto kaina  – 20 dol. asmeniui. Dalyviai prašomi nepamiršti atsinešti savo mėgstamus užkandžius ir gardžius gėrimus.

 


ČLM 25-mečio pokylis vyks 2017 m. kovo 4 d. Jaunimo centro didžiojoje salėje (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636). Jau dabar mokyklos tėvų komiteto kambaryje galima užsisakyti vietas pokyliui. Bilieto kaina – 50 dol. asmeniui. Pokylio programa:

5 val. p. p. – šv. Mišios Jaunimo centro koplyčioje.

6 val. v.  – kokteiliai

7 val. v.  –  meninė programa

8 val. v. – vakarienė

9 val. v. – šokiai

Vakaro metu veiks baras ir ,,tylusis" aukcionas.

Bandoma susisiekti su buvusiais ČLM abiturientais ir pranešti apie ČLM-25čio jubiliejaus pokylį ir pakviesti visus buvusius mokinius į susitikimą. Jei žinote, kur jie ,,pasislėpę”, prašome šeštadieniais pranešti Tėvų komitetui arba parašykite žinutę Vaidai el. pašto adresurealtorvaida@gmail.com

Kviečiame stoti į Tėvų komitetą – mums reikia Jūsų pagalbos!

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą ir paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

sausio 14d.,šeštadienio pietums ,,Lithuanian Plaza Bakery and Deli” pagamins cepelinų (su mėsa arba su varške) ir juos pardavinės 4b klasės tėveliai.  Dėkojame ,,Crema Bean Coffee Roasters” už mokyklai parūpintą kavą ir ,,Racine Bakery” už bandeles, spurgas ir pyragus.

Cepelinas su gėrimu - $4.00
Bandelės su aguonom - $2.00
Spurgos ir pyragai - $1.00
Sultys - $1.00

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą ir paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Kviečiame dalyvauti!


Mieli tėveliai,

2017 m. sausio 21 d. 6 val. v. kviečiame visus į Jaunimo centro didžiąją salę, kur vyks smagus, nuotaikingas renginys ,,Protų kovos". Norite įdomiai praleisti laiką ir pasitikrinti žinias? Suburkite 8-10 žaidėjų komandą ir varžykitės su kitais žaidėjais proto dvikovose. Žaidimo metu galėsite parodyti savo žinias įvairiose srityse. Žaiskite ir laimėkite vertingą prizą, tapkite ,,Protų kovų" nugalėtojais! Norinčius dalyvauti protų kovose,jau galima užsisakyti vietas, ir susimokėti, ateinančiaisšeštadieniais tėvų komiteto kambaryje arba ritantanas@comcast.net. Žaidimo metu bus draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais. Bilieto kaina  – 20 dol. asmeniui. Dalyviai prašomi nepamiršti atsinešti savo mėgstamus užkandžius ir gardžius gėrimus.

 

ČLM 25-mečio pokylis vyks 2017 m. kovo 4 d. Jaunimo centro didžiojoje salėje (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636). Jau dabar mokyklos tėvų komiteto kambaryje galima užsisakyti vietas pokyliui. Bilieto kaina – 50 dol. asmeniui. Pokylio programa:

5 val. p. p. – šv. Mišios Jaunimo centro koplyčioje.

6 val. v.  – kokteiliai

7 val. v.  –  meninė programa

8 val. v. – vakarienė

9 val. v. – šokiai

Vakaro metu veiks baras ir ,,tylusis" aukcionas.

Bandoma susisiekti su buvusiais ČLM abiturientais ir pranešti apie ČLM-25čio jubiliejaus pokylį ir pakviesti visus buvusius mokinius į susitikimą. Jei žinote, kur jie ,,pasislėpę”, prašome šeštadieniais pranešti Tėvų komitetui arba parašykite žinutę Vaidai el. pašto adresurealtorvaida@gmail.com

Kviečiame stoti į Tėvų komitetą – mums reikia Jūsų pagalbos!

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą ir paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

tėvų komiteto atstovai, nuo mokslo metų pradžios, darbščiai dirbo ruošiant pietų tvarkaraštį. Bandyta vaikams duoti gerus ir skanius pietus, kartais siūlant ir naujų patiekalų. Prašome įvertinti Jų darbą. Jeigu turite pasiūlymų kitiems metams, kviečiame stoti į Tėvų komiteto eiles ir dirbkime kartu.

Sausio 7d., pietus pardavinės tėvų komitetas. Didelis ačiū „Lithuanian Plaza Bakery and Deli” už pagamintus pietus, „Crema Bean Coffee Roasters” už mokyklai parūpintą kavą ir „Racine Bakery” už spurgas ir bandeles.

Pietums siūloma:

Kibinas ir sriuba –  4.00 dol.
Kibinas  –  3.00 dol.
Sriuba - 3.00 dol.
Bandelė su aguonom – 2.00 dol.
Spurga – 1.00 dol.
Sultys -- 1.00 dol.
Kava – 1.00 dol.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą ir paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

šį šeštadienį, gruodžio 17 d., tėvų komitetas pietus nepardavinės – vyksta mūsų vaikų Kalėdinės eglutės. Nuoširdžiai dėkojame „Lithuanian Plaza Bakery and Deli” už iki šiol pagamintus pietus, „Crema Bean Coffee Roasters” už mokyklai parūpintą kavą ir „Racine Bakery” už spurgas ir pyragus. Dėkojame tėveliams,  kurie atėjo į pagalbą ir padėjo pardavinėti pietus. Tariame didelį AČIŪ Vidai Nainienei, kuri šiais metais rūpinasi vaikų pietumis mokykloje.

Tėvelių prašymu, šį šeštadienį – gruodžio 17 d. – dar galite peržiūrėti savo vaikučių bandomąsias nuotraukas ir, jums patikusias, užsisakyti. Užsakymai nuotraukoms priimami iki gruodžio 17 d.  Vėliau užsakymai nebus priimami.

2017 m. sausio 21 d. 6 val. v. kviečiame visus į Jaunimo centro didžiąją salę, kur vyks smagus, nuotaikingas renginys ,,Protų kovos". Norite įdomiai praleisti laiką ir pasitikrinti žinias? Suburkite 8-10 žaidėjų komandą ir varžykitės su kitais žaidėjais proto dvikovose. Žaidimo metu galėsite parodyti savo žinias įvairiose srityse. Žaiskite ir laimėkite vertingą prizą, tapkite ,,Protų kovų" nugalėtojais! Norinčius dalyvauti protų kovose, prašome registruotis šeštadieniais tėvų komiteto kambaryje arba ritantanas@comcast.net. Žaidimo metu bus draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais. Bilieto kaina  – 20 dol. asmeniui. Dalyviai prašomi nepamiršti atsinešti savo mėgstamus užkandžius ir gardžius gėrimus.

ČLM 25-mečio pokylis vyks 2017 m. kovo 4 d. Jaunimo centro didžiojoje salėje (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636). Jau dabar mokyklos tėvų komiteto kambaryje galima užsisakyti vietas pokyliui. Bilieto kaina – 50 dol. asmeniui. Pokylio programa:

5 val. p. p. – šv. Mišios Jaunimo centro koplyčioje.

6 val. v.  – kokteiliai

7 val. v.  –  meninė programa

8 val. v. – vakarienė

9 val. v. – šokiai

Vakaro metu veiks baras ir ,,tylusis" aukcionas.

Bandoma susisiekti su buvusiais ČLM abiturientais ir pranešti apie ČLM-25čio jubiliejaus pokylį ir pakviesti visus buvusius mokinius į susitikimą. Jei žinote, kur jie ,,pasislėpę”, prašome šeštadieniais pranešti Tėvų komitetui arba parašykite žinutę Vaidai el. pašto adresu realtorvaida@gmail.com

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą ir paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

tėvelių prašymu, dar du šeštadienius – gruodžio 17 d. ir 23 d. – galite peržiūrėti savo vaikučių bandomąsias nuotraukas ir, jums patikusias, užsisakyti. Užsakymai nuotraukoms priimami iki gruodžio 23 d.  Vėliau užsakymai nebus priimami.

 

2017 m. sausio 21 d. 6 val. v. kviečiame visus į Jaunimo centro didžiąją salę, kur vyks smagus, nuotaikingas renginys ,,Protų kovos". Norite įdomiai praleisti laiką ir pasitikrinti žinias? Suburkite 8-10 žaidėjų komandą ir varžykitės su kitais žaidėjais proto dvikovose. Žaidimo metu galėsite parodyti savo žinias įvairiose srityse. Žaiskite ir laimėkite vertingą prizą, tapkite ,,Protų kovų" nugalėtojais! Norinčius dalyvauti protų kovose, prašome registruotis šeštadieniais tėvų komiteto kambaryje arba ritantanas@comcast.net. Žaidimo metu bus draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais. Bilieto kaina  – 20 dol. asmeniui. Dalyviai prašomi nepamiršti atsinešti savo mėgstamus užkandžius ir gardžius gėrimus.

 

ČLM 25-mečio pokylis vyks 2017 m. kovo 4 d. Jaunimo centro didžiojoje salėje (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636). Jau dabar mokyklos tėvų komiteto kambaryje galima užsisakyti vietas pokyliui. Bilieto kaina – 50 dol. asmeniui. Pokylio programa:

5 val. p. p. – šv. Mišios Jaunimo centro koplyčioje.

6 val. v.  – kokteiliai

7 val. v.  –  meninė programa

8 val. v. – vakarienė

9 val. v. – šokiai

Vakaro metu veiks baras ir ,,tylusis" aukcionas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą ir paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

šį šeštadienį, gruodžio 3 d., pietus pardavinės 3b klasės tėveliai. Nuoširdžiai dėkojame „Lithuanian Plaza Bakery and Deli” už pagamintus pietus, „Crema Bean Coffee Roasters” už mokyklai parūpintą kavą ir „Racine Bakery” už spurgas ir pyragus.

Pietums siūloma:

Vištienos kotletas, bulvių košė, burokėliai ir gėrimas- 4.00 dol.
Lietiniai su varške ir gėrimas -  4.00 dol.
Spurga arba pyragas - 1.00 dol.
Sultys - 1.00 dol.

Kava - 1.00 dol.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą ir paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

lapkričio 19d., kviečiame atšvesti pyragų dieną kartu su ČLM. Šeštadienio pietums ,,Lithuanian Plaza Bakery and Deli” pagamins cepelinų (su mėsa arba su varške) ir jos pardavinės 3A klasės tėveliai.  Dėkojame ,,Crema Bean Coffee Roasters” už mokyklai parūpintą kavą ir ,,Racine Bakery” už pyragus.

Cepelinas su gėrimu - $4.00
Pyragai - $1.00
Sultys - $1.00

Jau turime visų vaikučių nuotraukas! Mokykloje galite peržiūrėti savo vaikučių nuotraukų ,,proofs”. Ir jei patenkinti galite užsisakyti. Nuotraukų informacija rasite ant voko. Lapkričio 19d.- paskutinė diena užsisakyti nuotraukas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą ir paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

2017 metais kovo mėnesį švęsime Čikagos lituanistinės mokyklos 25tąjį jubiliejų.

Norėtume suburti ČLM mokinių chorą ir šiai šventei paruošti keletą dainų.Tad maloniai kviečiu visus mokinius nuo 2 iki 10-klasės dalyvauti mūsų  chore ir sudainuoti šventės metu.

Repeticijos vyks šeštadieniais nuo 13-14 val.

Mok. Dalia Gedvilienė

Tel: 708-253-7147


Mieli tėveliai,

kviečiame į „Juoko joga” pamoką šeštadienį, lapkričio 12d., 11:30 val. r. Jaunimo centre, didžioje salėje. Auka $5.00

JUOKO JOGA

„Juokas - tai mažiausias atstumas tarp žmonių“, Victor Borge

Juoko Jogos užsiėmimai vyksta dalyvių grupėje atliekant aktyvius pratimus su juoko emocija, po kurių daromi atsipalaidavimo pratimai. Sesijos metu įmanoma juoktis netgi be jokios priežasties, be būtinybės pasitelkti humorą ar būti geros nuotaikos, o užsiėmimų metu dalyviai įgyja tą patį teigiamą fizinį bei emocinį juoko poveikį. Juoko Joga suteikia teigiamos energijos, pagerina fizinę ir emocinę savijautą, nuima susikaupusią įtampą, padidina kūrybiškumą, sustiprina santykius, palaiko pozityvų požiūrį, o taip pat yra geros nuotaikos šaltinis.

Užsiėmimus veda Stepas Šafranauskas (sertifikuotas Juoko Jogos treneris ir pradininkas Baltijos šalyse)

O išsamesni seminaro aprašymai lietuvių ir anglų kalbomis yra čia: LT www.step.lt/data/Juoko_Joga.pdf/ EN www.step.lt/data/Laughter_Yoga.pdf.

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

jau mokykloje galite peržiūrėti savo vaikučių nuotraukų ,,proofs”. Jeigu esate patenkinti nuotrauka ir norite, galite užsisakyti nuotraukų. Lapkričio 5d. bus daromos nuotraukos tų vaikų kurių pirmą kartą nebuvo.

Pagal seną mokyklos tradiciją pirmą mėnesio šeštadienį vilkime geltonais mokyklos marškinėliais.

ČLM Vėlinių Mišios bus laikomos lapk. 5d., 12 val. Koplyčioje.

Lapkričio 5d. Tėvų komitetas kviečia atšvesti pyragų dieną ir vaikučius padėti Antanėliui suvalgyti makaronus! ,,Sarpinos” makaronų pietus pardavinės Tėvų komiteto nariai. Dėkojame ,,Crema Bean Coffee Roasters” už Mokyklai parūpintą kavą ir ,,Racine Bakery” už pyragus..

Porcija -$3.00, dviguba porcija - $5.00
      Makaronai su sūriu (macaroni and cheese) ir gėrimas
      Makaronai su raudonu padažu (spaghetti with meat sauce) ir gėrimas
      Makaronai su baltu padažu (spaghetti with alfredo sauce) ir gėrimas
Pyragai - 1.00
Sultys - 1.00 dol.

- „Nuo Baroko iki roko”, lapkričio 6 d., 4 val.p.p., Lemont High School's Performing Arts Centro salėje, roko vokalistas Jeronimas Milius ir operos solistė Nida Grigalaviciutė, akompanuojant geriausiems muzikantams iš Lietuvos, Tomui Varnagiriui, Audriui Piragiui, Pauliui Zdanaviciui ir kitiems, prisijungiant žaviam „Dainavos” chorui kuriam diriguos Darius Polikaitis. Turėsime bilietus ir lapkričio 5d.

- „Juokas - tai mažiausias atstumas tarp žmonių“, Victor Borge.  Juoko Jogos užsiėmimai, ČLM lapk. 12d., vyksta dalyvių grupėje atliekant aktyvius pratimus su juoko emocija, po kurių daromi atsipalaidavimo pratimai. Sesijos metu įmanoma juoktis netgi be jokios priežasties, be būtinybės pasitelkti humorą ar būti geros nuotaikos, o užsiėmimų metu dalyviai įgyja tą patį teigiamą fizinį bei emocinį juoko poveikį. Juoko Joga suteikia teigiamos energijos, pagerina fizinę ir emocinę savijautą, nuima susikaupusią įtampą, padidina kūrybiškumą, sustiprina santykius, palaiko pozityvų požiūrį, o taip pat yra geros nuotaikos šaltinis.

Užsiėmimus veda Stepas Šafranauskas (sertifikuotas Juoko Jogos treneris ir pradininkas Baltijos šalyse).

O išsamesni seminaro aprašymai lietuvių ir anglų kalbomis yra čia:

LT  - www.step.lt/data/Juoko_Joga.pdf
EN - www.step.lt/data/Laughter_Yoga.pdf.

Į juoko jogos užsiėmimus kviečiami ir tėveliai – lapk. 12d., 11:30 val.r., Jaunimo cenro didzioje salėje. Auka $5.00


- Lapk. 12d., maloniai kviečiame paremti LSS rengiamą ,,Tolimi Aidai” koncertą/vakaronė. Vaišes ir veiks baras. Bilietai $30. Pasaulio lietuvių centre, 7 val.v.

- „Chicago Wolves"  ledo ritulio  rungtynės, lapkričio 26 d., šeštadienį,  7 val. v., Allstate arenoje. Bilietų kaina -  25 dol. arba 30. dol. (gausite dešrainį ir gėrimą). Visas pelnas bus skiriamas Čikagos lituanistinei mokyklai. Prašome bilietus rezervuoti ko greičiau, iki lapkričio 12d. Visi vakaro dalyviai dovanų gaus „Chicago Wolves" kepuraitę, o po ledo ritulio rungtynių galės pačiūžinėti ant Allstate arenos ledo (atsineškite pačiūžas). Mokamas automobilių statymas aikštelėje - 15. dol. Bilietus galite užsisakyti šeštadieniais ČLM tėvų komitete arba teiraukitės telefonu 708-369-8324 (Antanas).

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą ir paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

jau mokykloje galite peržiūrėti savo vaikučių nuotraukų ,,proofs”. Jeigu esate patenkinti nuotrauka ir norite, galite užsisakyti nuotraukų. Prie šio laiško yra prisegtas užsakymo voko pavyzdys. Ten nurodyta ką galite užsisakyti ir kiek kainuoje. Lapkričio 5d. bus daromos nuotraukos tų vaikų kurių pirmą kartą nebuvo.

Lapkričio 26 d., šeštadienį,  7 val. v. kviečiame į „Chicago Wolves"  ledo ritulio  rungtynes Allstate arenoje. Bilietų kaina -  25 dol. arba 30. dol. (gausite dešrainį ir gėrimą). Visas pelnas bus skiriamas Čikagos lituanistinei mokyklai. Visi vakaro dalyviai dovanų gaus „Chicago Wolves" kepuraitę, o po ledo ritulio rungtynių galės pačiūžinėti ant Allstate arenos ledo (atsineškite pačiūžas). Mokamas automobilių statymas aikštelėje - 15. dol. Bilietus galite užsisakyti šeštadieniais ČLM tėvų komitete arba teiraukitės telefonu 708-369-8324 (Antanas).

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą ir paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

norime priminti kad jogos pamokos prasideda 8:30val. r. mažiojoje salėje. Laukiame visų.

Šį šeštadienį spalio 29d., galėsite peržiūrėti savo vaikučių nuotraukų „proofs”. Turėsite du pasirinkimus: pirmas, jeigu patenkinti nuotrauka, užsisakyti nuotraukų. Antras pasirinkimas, vaiko nuotrauka nepatiko ir norite kad vėl fotografuotų. Lapkričio 5d. bus daromos nuotraukos tų kurių pirmą kartą nebuvo ir tų kuriuos reikia dar kartą fotografuoti.

Šį šeštadienį, pietus pardavinės 1b klasės tėveliai. Nuoširdžiai jiems dėkojame!

Pietums siūloma:

Vištos krūtinėlė, bulvių košė, daržovės ir gėrimas - 4.00 dol.
Cepelinas su varške ir gėrimas - 4.00 dol.
Bandelės su aguonom - 2.00 dol.
Spurga - 1.00 dol.
Sultys - 1.00 dol.

Kitas šeštadienis, geltonų marškinių diena. Geltonus Mokyklos marškinius galite įsigyti Tėvų komiteto kambaryje.

Šį šeštadienį, spalio 29d., Mokykloje galite įsigyti bilietus į sekančius renginius:

- „Nuo Baroko iki roko”, lapkričio 6 d., 4 val.p.p., Lemont High School's Performing Arts Centro salėje, roko vokalistas Jeronimas Milius ir operos solistė Nida Grigalaviciutė, akompanuojant geriausiems muzikantams iš Lietuvos, Tomui Varnagiriui, Audriui Piragiui, Pauliui Zdanaviciui ir kitiems, prisijungiant žaviam „Dainavos” chorui kuriam diriguos Darius Polikaitis. Turėsime bilietus ir lapkričio 5d.

- „Chicago Wolves"  ledo ritulio  rungtynės, lapkričio 26 d., šeštadienį,  7 val. v., Allstate arenoje. Bilietų kaina -  25 dol. arba 30. dol. (gausite dešrainį ir gėrimą). Visas pelnas bus skiriamas Čikagos lituanistinei mokyklai. Prašome bilietus rezervuoti ko greičiau, iki lapkričio 12d.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą ir paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

šį šeštadienį, spalio 30 d., pietus pardavinės 1b klasės tėveliai. Nuoširdžiai jiems dėkojame!

Pietums siūloma:

Vištos krūtinėlė, bulvių košė, daržovės ir gėrimas - 4.00 dol.
Cepelinas su varške ir gėrimas - 4.00 dol.
Bandelės su aguonom - 2.00 dol.
Spurga - 1.00 dol.
Sultys - 1.00 dol.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą ir paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Šį šeštadienį, spalio 22 d., pietus pardavinės 1a klasės tėveliai. Nuoširdžiai jiems dėkojame!

Pietums siūloma:

Vištienos kotletas, bulvių košė, burokėliai ir gėrimas- 4.00 dol.
Lietiniai su varške ir gėrimas -  4.00 dol.
Bandelės su aguonom - 2.00 dol.
Spurga - 1.00 dol.
Sultys - 1.00 dol.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą ir paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Tėveliai,

norime priminti kad mokiniai, be rudenėlio darbelių, atsineštų ir po tris obuolius: geltonos, žalios ir raudonos spalvų.

Mokyklos administracija


„Misija Sibiras” – Lietuvos jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projektas. Projektą rengia labdaros ir paramos fondas „Jauniems“. Nuo „Misija Sibiras” pradžios jau surengta vienuolika ekspedicijų į lietuvių tremties ir įkalinimo vietas Rusijoje, Kazachstane ir Tadžikistane. Jaunimo ekspedicijos sutvarkė apie 90 lietuviškų kapinių, susitiko ir aplankė Sibire gyvenančius lietuvius. Grįžę „Misija Sibiras” dalyviai surengė daugiau nei aštuonis šimtus projekto pristatymų Lietuvos ugdymo ir kultūros įstaigose. Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/temos/misija-sibiras/

Mūsų mokykloje pristatymas ir pranešimas vyks spalio 15 d., 10 val. r. Kviečiame visuomenę dalyvauti. Prie įėjimo renkamos aukos bus perduotos „Misijai Sibiras” jų tolimesnių projektų vykdymui.


Mieli tėveliai,

visus jogos mylėtojus šeštadienį, spalio 15 d. 8:45 val. r. kviečiame į 15 minučių prisistatymą su jogos mokytoja Renata Kasiukevičius Jaunimo centre ir po to 60 minučių vinyasa flow jogos klasę. Su savimi turėti - jogos kilimėlį, mažą rankšluostuką, vandens buteliuką ir patogius jogai drabuzius (timpas ir maikute). Klases kaina $15. Prašymas minimum 6 žmones klasėje. Renata jogą praktikuoja apie 9 metus. Žmonių traumos, gautos jogos pamokose, pastūmėjo ją tapti jogos instruktore. Žmonės, kaltindami jogą, buvo neteisūs. Tai buvo mokytojų klaidos. Renata - masažistė, nebijo žmonių kūnų, prie jų liestis ir juos pataisyti. Prieš metus gavusi jogos licenziją, jogos mokytoja sėkmingai dirba su savo grupe.

Norintys dalyvauti jogos užsiėmimuose, prašome registruotis, ko ankščiau, iki ketvirtadienio, el. pašto adresu ritantanas@comcast.net

Tėvų komitetas


Ką tik prabėgo Tarptautinė mokytojų diena!  Norime paprašyti visų - mažų ir didelių - mokinių, trumpai, vienu , dviem sakiniais parašyti, kas Jums yra lituanistinės mokyklos mokytoja. Pvz., „Mokytoja -  tai mano saulė".  Šį apibūdinimą (o gal  piešinėlį?) jūs dovanosite savo mokytojai šį šeštadienį. Ačiū už jūsų kūrybiškumą.

O gal Jūs norite savo mokytojai parašyti laiškutį ar pagerbti gėlės žiedeliu? Puiku. Pasveikinkime mokytojus  su praėjusia Mokytojų diena.

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,
 
pagal seną mokyklos tradiciją pirmą mėnesio šeštadienį  vilkime geltonais mokyklos marškinėliais. Šiemet Tėvų komitetas mokykloje įveda naują tradiciją. Kiekvienas mokinys, pirmą mėnesio šeštadienį vilkintis mokyklos marškinėlius, bus apdovanotas „ČLM pinigu”, kurio vertė lygi 1 dol.  Ši tradicija įsigaliojo nuo spalio 1 d. „ČLM pinigą” mokiniai galės naudoti mokykloje pietų pertraukos metu. Mokiniai gali iškart panaudoti pinigą (nusipirkti spurgą ar sulčių) arba juos pataupyti ir vėliau nusipirkti pilnus pietus mokykloje.

Spalio 8d. mokykloje bus fotografuojami mokiniai. Visi mokiniai vilki tautinius drabužius. Fotografavimą pradėsime 9 val. r. nuo „Kiškių” klasės. Mažieji bus fotografuojami klasėse, vyresni mokiniai – Čiurlionio galerijoje arba mokyklos sodelyje. Bus daromos bendros klasės ir asmeninės mokinių nuotraukos. Už bendras, mokyklai skirtas nuotraukas, fotografas  neima atlyginimo. Asmenines vaikų nuotraukas ar vaiko klasės nuotraukas tėveliai galės užsisakyti ir už jas reikės sumokėti.

Dėmesio. Jei dėl kokių nors priežaščių šį šeštadienį Jūsų vaikas negalės būti mokykloje, jį fotografas nufotografuos lapkričio 5 d.  Labai prašome tėvelių, netrukdyti fotografo darbo.  
 
Šį šeštadienį, spalio 8 d., „Sarpino’s pica” pietus pardavinės „Vaikų ratelio” klasės tėveliai. Nuoširdžiai jiems dėkojame!
 
Pietums siūloma:

Pica ir gėrimas –  3.00 dol.
2 pica ir gėrimas  –  5.00 dol.
Bandelės su aguonom - 2.00 dol.
Spurga – 1.00 dol.
Sultys -- 1.00 dol.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą ir paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Mielosios merginos ir vaikinai,

ar būtų norinčių pradėti lankyti jogos klases šeštadienio rytais? Pagalvojome apie tėvelius, kurie atveža vaikučius šeštadieniais į lituanistinę mokyklą. Jei atsirastų norinčių, kol vaikučiai mokinsis, nuo 9:00 val. r. iki 10:00 val. r. galėtume organizuoti jogos klases pradedantiems ir tiems, kurie jau yra pažengę jogos srityje. Laiką būtų galima paderinti. Norinčius prašoma rašyti Antanui el. pašto adresu ritantanas@comcast.net arba šeštadienį užeiti ir pasiteirauti į tėvų komiteto kambarį.

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

mokyklos tėvų komitetas deda visas pastangas, kad pietūs mūsų mokiniams būtų skanūs ir prieinama kaina. Šiemet mokinių maitinimu rūpinsis komiteto narė Vida Nainienė. Vida ir tėvų komitetas dės visas pastangas, kad pietūs mokiniui kainuotų 3-5 dol. Ir ne brangiau!

Dėl pietų mokykloje tariamės dar ir su kitais restoranais. Jeigu turite pasiūlymų, prašome juos pateikti Vidai el. pašto adresu: vidanainiene@gmail.com

Pagal seną mokyklos tradiciją pirmą mėnesio šeštadienį  vilkime geltonais mokyklos marškinėliais. Neturintys jų šeštadienį, spalio 1 d., galės juos nusipirkti. Kaina  - 10.00 dol. Tėvų komitetas ragina  mokinius ir mokytojus kiekvieno mėnesio pirmą šeštadienį į mokyklą ateiti vilkint geltonais  marškinėliais.

Spalio 1 d. pietums siūloma:

Cepelinas - 4.00 dol.
Koldūnai (12 vnt.) su bulvių įdaru - 4.00 dol.
Bandelės su aguonomis - 2.00 dol.
Spurga - 1.00 dol.
Sultys - 1.00 dol.

Jeigu turite pasiūlymų arba nusiskundimų, prašome jkreiptis į  tėvų komiteto pirmininką  Antaną el. pašto adresu:ritantanas@comcast.net

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą ir paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

š. m. rugsėjo 10 d., pirmą mokslo metų dieną, pietų pertraukos metu pastebėjome, kad, lyginant su praėjusiais mokslo metais, pakilo kai kurių ,,Kunigaikščių užeigos" produktų kainos. Tėvų komitetas praneša, kad ,,Kunigaikščių užeiga” savo valia, be mūsų žinios, pakėlė kainas. Tą dieną tėveliai tik padėjo prekiauti jų atvežtais produktais.

Mokyklos tėvų komitetas deda visas pastangas, kad pietūs mūsų mokiniams būtų skanūs ir prieinama kaina. Šiemet mokinių maitinimu rūpinsis komiteto narė Vida Nainienė. Vida ir tėvų komitetas dės visas pastangas, kad pietūs mokiniui kainuotų 3-5 dol. Ir ne brangiau!

Dėl pietų mokykloje tariamės dar ir su kitais restoranais. Jeigu turite pasiūlymų, prašome juos pateikti Vidai el. pašto adresu: vidanainiene@gmail.com

Šį šeštadienį, rugsėjo 24 d., pietus pardavinės ,,Kiškių” klasės tėveliai. Nuoširdžiai jiems dėkojame!

Pietums siūloma:

Kugelis –  3.00 dol.
Kibinas su sultiniu – 3.00 dol.
Kugelis ir kibinas –  5.00 dol.
Bandelės su aguonom - 2.00 dol.
Spurga – 1.00 dol.
Sultys -- 1.00 dol.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą ir paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

ryšium su tuo, kad Čikagoje gastroliuoja Alytaus teatro aktoriai, kurie atvežė gražių spektaklių  ne tik suaugusiems, bet ir  vaikams, norime pranešti, kad  mokinių fotografavimas nukeliamas iš rugsėjo 24 d. į spalio 8 d.

Rugsėjo 24 d. Čikagos  lituanistinėje mokykloje bus parodyti 2 Alytaus teatro spektakliai vaikams. Mažiesiems žiūrovams 9:15  val. r. bus rodomas spektaklis ,,Šokis puodynėje arba svajonių storulis”. Spektaklio trukmė – 50 min. Vyresnių klasių mokiniams 11:30 val. r. bus rodomas spektaklis ,,ŽuvėdPRA”. Jo spektaklio trukmė – 1 val. 15 min.

Į spektaklius kviečiame atvykti ir mokinių tėvelius.  Įėjimas tėveliams į spektaklį – auka. Surinktos aukos bus perduotos Alytaus teatro aktoriams. Dėkojame aktoriams už spektaklius, o Jums, tėveliai, už paramą mokyklai.

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

sveikinu visus naujus mokinius ir po vasaros grįžusius į Čikagos lituanistinės mokyklą, kuri pradėjo 25-uosius metus. Šiemet mokykloje daug pasikeitimų, bet mokyklos paskirtis nesikeičia. Jos tikslas yra išmokyti jaunają kartą kalbėti, rašyti ir skaityti lietuviškai, supažindinti su Lietuvos istorija ir geografija, išmokyti papročių, šokių ir dainų.

Linkiu darbingų mokslo metų.

Šiais mokslo metais pietus, kuriuos mums tieks ,,Kunigaikščių užeiga", pardavinės tėveliai!  Buvo sudarytas grafikas, kokį šeštadienį kokios klasės tėveliai tai atliks. Į pagalbą  kviečiame po tris tėvelius iš tą šeštadienį valgykloje talkinančios klasės. Nuo rugsėjo 24 d.  į talką kviečiame ,,Kiškių" klasės tėvelius.  Dėkojame tiems, kurie jau pasisiūlė padėti pardavinėti pietus. Ačiū  7-tos klasės tėveliams, kurie jau pateikė savo talkininkų sąrašą  visiems metams! Dar laukiame talkininkų iš ,,Kiškių" klasės ir kviečiame  2 tėvelius / mamytes, kurie galėtų padėti  rugsėjo 24 d. šeštadienį. Kviečiame ir kitų klasių tėvelius užsukti į tėvų komiteto kambarį ir užsirašyti talkai. Visas pelnas nuo pietų lieka mokyklai!

Rugsėjo 17 d., šeštadienį, pietums bus Oscar Meyer jautienos dešrainiai (hot dogs)! Dėkojame ČLM draugams, mūsų mokinių pietums paaukojusiems 300 dešrainių, bandelių, sausainių ir bulvių traškučių! Pietų  (dešrainis, sausainiai, maišelis bulvių traškučių ir buteliukas vandens) kaina vienam vaikui – 3 dol. Dar kartą ačiū ČLM draugams ir laukiame į talką ateinant kitų tėvelių.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą ir paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Rugsėjo 11 d. – Marquette Park Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos atlaidai, procesija ir šv. Mišios. Kviečame dalyvauti mūsų mokyklos mokytojus, tėvelius ir mokinius. Prašoma mokinius vilkėti mokyklos marškinėliais. Renkamės  10:30 val. r.  6812 S. Washtenaw Ave. Chicago, Illinois, 60629.


Mieli  tėveliai,

sveikiname visus su naujais 2016-2017 mokslo metais! Lai jie bus kūrybingi ir darbingi!

Rugsėjo 10 d. :

            Mokslo metų atidarymo šv. Mišios tėvų jėzuitų koplyčioje           –   9 val. r.
            Mokslo metų atidarymo šventė Jaunimo centro didžiojoje salėje  – 10 val. r.
            Visuotinis tėvų susirinkimas Jaunimo centro didžioje salėje         – 11 val. r.

Sveikiname naują mokyklos direktorę Vida Rupšienę!

Tėvelių žiniai:

Šiais mokslo metais pietus, kuriuos mums tieks „Kunigaikščių užeiga”, pardavinės tėveliai!  Bus sudarytas grafikas, kokį šeštadienį kokios klasės tėveliai tai atliks. Į pagalbą  kviečiame po tris tėvelius iš tą šeštadienį valgykloje talkinančiosklasės. Nuo rugsėjo 24 d.  į talką kviečiame „Kiškių” klasės tėvelius.. Visas pelnas nuo pietų liks mokyklai!  

Savo pageidavimus maloniai prašome pranešti tėvų komiteto pirmininkui Antanui Rašymui el. pašto adresu  ritantanas@comcast.net !

Rugsėjo 11 d. – Marquette Park Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos atlaidai, procesija ir šv. Mišios. Kviečame dalyvauti mūsų mokyklos mokytojus, tėvelius ir mokinius. Prašoma mokinius vilkėti mokyklos marškinėliais. Renkamės  10:30 val. r.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą ir paramą mokyklai!

Tėvų komitetas

 

                        

Mieli tėveliai,

Kviečiame į mokyklos valymo dieną – šį šeštadienį, rugpjūčio 13d. nuo 9 valandos ryto. Visi tėveliai kurie dalyvaus bus atleisti nuo budėjimo.

Tėvų komitetas


Vasaros atostogos!