Sveikiname apsilankius Čikagos lituanistinės mokyklos svetainėje! Mokykloje pamokos vyksta šeštadieniais nuo 9:00 iki 13:30 val., Jaunimo centro patalpose, adresu 5620 S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636.

Mokyklos korespondencijos adresas (šiuo adresu galite siųsti mokestį už mokslą,kitus mokėjimus, auką ir mokyklai skirtą korespondenciją):

Lithuanian Cultural School of Chicago
c/o Irma Bliukienė
6041 W 103rd Street
Chicago Ridge, IL 60415

Čikagos lituanistinė mokykla yra ne pelno siekianti organizacija. Mokyklą remia Lietuvių fondas, Kazickų šeimos fondas, Švietimo ir mokslo ministerija, visi kiti dosnūs mūsų aukotojai! Aukas ir paramą panaudojame tikslingai- vadovėlių ir pratybų leidybai, mokomųjų priemonių pirkimui,taip pat mokinių mokymo kokybei gerinti. Norint paremti mokyklą, galite siųsti čekį rašydami „ČLM” vardu ir siųsti aukščiau nurodytu adresu arba paaukoti elektroniniu būdu paspaudus „Donate”.

Galite paremti mokyklą perkant prekęs iš AmazonSmile spausdami šią nuorodą. AmazonSmile yra dalis Amazon.com, kurių tikslas remti pelno nesiekiančias organizacijas. Tai jums nieko nekainuos, o mokykla gaus 0.5% nuo jūsų perkamos sumos.

Telefonai:

Tėvų komiteto pirmininkasRimas Rekašius1-847-657-0416
Mokyklos direktorėVida Rupšienė1-630-613-0343
Mokyklos iždininkėIrma Bliukienė1-630-248-8538

Welcome to the home page of The Lithuanian Cultural School of Chicago!

Our school is open Saturdays from 8:30 to 1:00. During these hours you may call us at 1-773-778-7500. Outside of school hours, you may call the school principal Laima Apanaviciene (1-708-296-3192) or the school treasurer Kristina Petraitiene (1-630-290-4490). The school's mailing address is:

The Lithuanian Cultural School of Chicago
P.O. Box 4618
Naperville, IL 60567

Please send all payments and other correspondence to the above mailing address.


Jei norėtumėte gauti ČLM pranešimus elektroniniu paštu, prašome užsiregistruoti...
 
 

ČIKAGOS  LITUANISTINĖS  MOKYKLOS

2018-2019 MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS

2019m. gegužės mėn. 18 dieną

 

9.00 val. – mokiniai renkasi klasėse, jie drauge su auklėtoju aptars mokslo metų pasiekimus, pasidalins vasaros planais.
10.00 val. – šv. Mišios koplyčioje - kun. J.Kelpša
11.00 val. – 2018-2019 m.m. baigimo šventė, 6 klasių perkėlimas į aukštesniąją  ir 10 klasės  „Paskutinio skambučio“ šventės, mokytojų ir mokinių apdovanojimai.

 

Geros visiems vasaros ir ačiū už nuostabius metus.

 
Vienos 10-okės mama ieško pamestos prijuostės.  Gal kas netyčia priglaudė ją?


Geltonų marškinėlių diena šį šeštadienį!


Čikagos  lituanistinė mokykla
 kviečia į 
„Lietuviško žodžio“ šventę

kuri įvyks balandžio 13 d. 12 val. Jaunimo Centro didžiojoje salėje.
Atvykite visi pasidžiaugti mokinių pasiekimais. 
Programoje dalyvaus mokyklos mokiniai.
Bus pasveikinti ir apdovanoti mokyklos rašinio konkurso nugalėtojai, skaitymo konkurso laimėtojai, dailiojo skaitymo konkurso  dalyviai ir nugalėtojai, mokyklos metraščio viršelio laimėtojas.


Jūsų dalyvavimas, jūsų vaikams, labai svarbus. 


 

Mieli tėveliai,

Jau prasidėjo registracija 2019-2020 mokslo metams. Registracijos formos su paaiškinamuoju laišku buvo išdalintos vaikams, taip pat ją galite rasti internetinėje svetainėje  http://www.cikagoslituanistinemokykla.org/Registracija.html.

Registracijos detalės: Registracijos detalės     Registracijos forma: Registracijos forma

Skatiname formas pildyti elektroniškai.  Prašome šeimas, kurių ne vienas vaikas lankys mokyklą, užpildyti vieną registracijos formą. Užpildytą registracijos formą ir 30 dol. negrąžinamą registracijos mokestį (kiekvienam vaikui) prašome grąžinti savo vaikų mokytojai/ui  arba atnešti į tėvų komiteto kambarį, arba siųsti adresu:

Lithuanian Cultural School of Chicago
6041 W 103rd St.
Chicago Ridge, IL 60415

Turintiems klausimų skambinti Irmai Bliukienei: 630 248-8538.

Tėvų komitetas

 


Kvietimas dalyvauti mokyklos tėvelius,
 9-10 klasių mokinius (mokiniams privaloma)

Prof. Giedrius Subačius ves ekskursiją po Čikagos
skerdyklų apylinkes balandžio 13 dieną, 14 val.

Ekskurijos detales: ekskursija vyks šeštadienį, balandžio 13 dieną (šeštadienis),
antrą valandą, "at the Intersection of S. Halsted St. and Exchange”


2019 m. Balandžio 27 d., 12 val.Jaunimo Centro mažojoje salėje maloniai kviečiame į susitikimą su poete, dramaturge, scenariste, vertėja, daugybės literatūrinių premijų laureate, 32 knygų autore Violeta Palčinskaite,g. 1943 m.

Sunku ir įvardyti visus nuopelnus, kuriais Violeta Palčinskaitė turtina Lietuvos kultūros lobyną vaikams ir suaugusiems. Pirmieji autorės eilėraščiai imti publikuoti dar 1958-aisiais, o pirmasis jos poezijos rinkinys „Žemė kėlė žolę“ pasirodė 1961 metais, jai studijuojant pirmajame kurse Vilniaus universitete istorijos-filologijos fakultete. Poetė yra išvertusi gausybę garsių pasaulio rašytojų ir tautosakos kūrinių vaikams. Taip pat parašiusi ne vieną scenarijų lietuviškiems filmams, yra sukūrusi ir miuziklą mažiesiems, o jos pjeses-pasakas stato ne tik šalies, bet ir užsienio teatrai.

Po dešimties metų tylos poetė Violeta Palčinskaitė grįžo su nauja poezijos knyga vaikams „Eilėraščiai iš namų“.Su jos eilėmis užaugo ne viena skaitytojų karta. „Eilėraščiai iš namų“– naujausių eilėraščių vaikams knyga. Bene žinomiausia vaikų poetė kalba, kaip visada, ne pamokomu, o širdies balsu.12 naujų kūrinių –„Nesipykim“, „Žaidžiam mamą ir tėtę“, „Kryžiažodis“, „Agava“, „Senas senas albumėlis“, „Išmanusis telefonas“, „Manekenai maištauja“, „Išsiblaškėliai“, „Sudužo puodelis“, „Namai išeina iš namų“, „Vėjas Vilniuje“, „Pelėdos knygynas“– sužavės ir mažuosius, ir jų tėvelius.

 

 

Sekiau tave pro durų plyšį –

Kur išeini, kada sugrįši...

Sekiau kieme ir prie namų,

Kada tau buvo neramu.

Juokeis, žaidei, ėjai gatve...

Šita knyga

APIE TAVE.  

 

Kviečiame įsigyti nacionalinei literatūrinei premijai nominuotą eilėraščių knygą vaikams „Eilėraščiai iš namų“ su autorės autografu ir taip praturtinti savo ir savo vaikų kalbos lobyną. ($15).

 

„Eilėraščius iš namų“iliustravo Irena Daukšaitė-Guobienė – viena žymiausių lietuvių grafikių, aktyviai kuriančių nuo XX a. septintojo dešimtmečio. Vienas svarbiausių jos kūrinių bruožų – užkoduota simbolių ir emocijų raiška, perteikiama abstrahuotomis formomis, improvizacijos laisvė ir gebėjimas džiaugtis atsitiktinumais. Ši improvizacijos laisvė aiškiai regima ir dailininkės kuriamose vaikiškų knygų iliustracijose, už kurias ji yra pelniusi daugybę apdovanojimų Lietuvoje ir tarptautinėse parodose. Jos iliustracijos visuomet kuria papildomas prasmes, jos ne tiesmukai atkartoja tekstą, bet siekia sudominti mažąjį skaitytoją, praplėsdamos teksto suvokimo lauką vaizdais. Šiltos, mielos ir profesionalios iliustracijos V.Palčinskaitės knygai – atradimų skrynelė mažiesiems skaitytojams.

1966 m. Lietuvos komjaunimo premija (už pjesę vaikams „Ri-ku Ta-ku“)
1978 m. LSSR valstybinė premija (už knygą „Namai namučiai“) 
1982 m. aukso medalis tarptautiniame vaikų ir jaunimo filmų festivalyje (Italija) už filmą „Andrius“, sukurtą pagal rašytojos scenarijų
1988 m. Tarptautinės vaikų meno asocijacijos IBBY diplomas už eilėraščių knygą vaikams „Senamiesčio lėlės“
2004 m. Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžius 
2009 m. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos aukso medalis už išskirtinius pasiekimus literatūros ir poezijos vaikams srityje
2012 m. Vaikų literatūros premija
2018 m. Vyriausybinė kultūros ir meno premija

Autorės atvykimą organizuoja JAV LB Švietimo taryba.

Renginį ves poetė Sandra Avižienytė (JAV).


Sečiuose optometrijos specialistė Monika Špokas - kviečami mokyklos mokinių tėvai ir visi ką domina akių ligos. Susitikimas vyks balanio 27 d. 9.30 val. (Išmanusis kabinetas)


Evelinos Daciūtės knygų galima įsigyti mokytojų kambaryje ( kreiptis -Miglė arba Emilija) - "Lapė yra laimė", "Drambliai ėjo į svečius" , "Kaip šuo ir banginis išgelbėjo Vilnių".Balsavimas, dėl lietuvos pilietybės išsaugojimo.

Čikagos mieste ir apylinkėse  registruotis balsuoti dėl Pilietybės išsaugojimo padeda:

Balandžio 6 d. (šeštadienis) 8:30-2:00 Čikagos Lituanistinėje Mokykloje (5620 S Claremont Ave, Chicago IL 60636).

Balandžio 13 d., 27 d. (šeštadieniai) 8:30-2:00 Čikagos lituanistinėje mokykloje.

Balandžio 7 d. (sekmadienis) po 11 v.r. mišių zakristijoje - Nativity BVM Lietuviu Kataliku Baznyčia Cikagoje (Marquette Park) (6812 S Washtenaw Ave, Chicago IL 60629) 

Pasaulio lietuvių centre balandžio 7 d. ir visus kitus sekmadienius iki rinkimų: 9 v.r. - 1 v.p.p prie bažnyčios.
Į PLC raštinę galima su pasu ateiti bet kurią darbo dieną 9-5 val., tikrai padės registruotis.

Būtinai atsineškite pasus (reikia paso numerio bei asmens kodo, nesvarbu, jei ir paso galiojimas baigėsi). Paraginkit draugus balsuoti!


Mokyklos mokinių pasirodymas balandžio 7 d.( sekamdienis) 10 val. Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje

Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL), šį sekmadienį, balandžio 7 d., 10:00 v.r. minėsime penktąjį Gavėnios sekmadienį. Eucharistijos šventimą atnašaus kun. Gediminas Keršys. Po Šv. Mišių, parapijos salėje JAV LB Brighton Parko valdyba rengia Gavėnios sriubos pietus. Programą atliks Čikagos Lituanistinės Mokyklos “Etnokultūros Būrelis” vadovaujamas Danutės Petraitenės ir Genės Razumienės. Taip pat, bus atstovas iš LB kuris padės užregistruoti žmones Lietuvos Respublikos prezidento rinkimams ir prabalsuoti referendumą liečiant Lietuvos pilietybės išsaugojimo klausyma. Tereikia atsinešti savo pasą arba turėti paso duomenis: asmens kodą ir paso numerį. Kviečiame visus dalyvauti.


 

"KOKIOS AVYS SKRAIDO" -- ką čia ir sakyti - laikas knygą pristatyti Čikagoje!!!
Kovo 31 dieną, sekmadienį  12:30 po pietų
Ziono Lietuvių Liuteronų Bažnyčios salėje
9000 S. Menard Avenue, Oak Lawn, IL 60453
Pilna kūrybinė programa vaikams pritaikyta pagal amžių. (Apsirenkite rūbais, kurių nebijote sutepti)
Vaišės mamoms ir tėveliams
Galima bus įsigyti knygą ir gauti autoriaus autografą.


Džiugi  žinia

Norime pasidžiaugti ir pranešti, kad kovo 30d. mokykloje lankysis vaikiškų knygelių autorė EVELINA DACIŪTĖ. Paskutinė jos knygelė „Laimė yra lapė“ Lietuvoje 2018 metais laimėjo geriausios vaikiškos knygelės apdovanojimą. Ji išversta į kelioliką užsienio kalbų. Amerikoje ši knygelė taip pat laimėjo geriausios vaikiškos knygelės, parašytos ne anglų kalba, prizą.

Autorė labai linksma, kūrybiška, todėl susitikimai su ja nėra nuobodūs.  Mūsų mokykloje ji susitiks su mokinukais nuo pačių mažiausių  “Kiškių” iki 6kl. mokinių. Susitikimo vetu vyks pačios linksmiausios kūrybinės dirbtuvės. 

Todės prašaus visų tėvelių patikrinti, kad minėtų klasių vaikai tūrėtų žirkles ir tepamų klijų lazdelę.

O tiems, kas nelanko mūsų mokyklos, nusiminti nereikia. Tą pačią kovo 30d   2val. mokyklos salėle vyks dar vienas susitikimas ir kūrybinės dirbtuvės. 

Būtume labai dėkingi, jei apie tai praneštumėt savo draugams bei pažįstamiems.

Bilietus bus galima įsigyti prie įėjimo.  

Tai vienas iš renginių, kurio praleisti negalima! 

Mieli tėveliai,

Jau prasidėjo registracija 2019-2020 mokslo metams. Registracijos formos su paaiškinamuoju laišku buvo išdalintos vaikams, taip pat ją galite rasti internetinėje svetainėje  http://www.cikagoslituanistinemokykla.org/Registracija.html.

Registracijos detalės: Registracijos detalės     Registracijos forma: Registracijos forma

Skatiname formas pildyti elektroniškai.  Prašome šeimas, kurių ne vienas vaikas lankys mokyklą, užpildyti vieną registracijos formą. Užpildytą registracijos formą ir 30 dol. negrąžinamą registracijos mokestį (kiekvienam vaikui) prašome grąžinti savo vaikų mokytojai/ui  arba atnešti į tėvų komiteto kambarį, arba siųsti adresu:

Lithuanian Cultural School of Chicago
6041 W 103rd St.
Chicago Ridge, IL 60415

Turintiems klausimų skambinti Irmai Bliukienei: 630 248-8538.

Tėvų komitetas


 


Čikagos lituanistinė mokykla 
Čiurlionio galerija 
Kovo 16d. 12 val.

Paskaita tėvams ir vaikams 

Ko reikia, kad būtume išgirsti ir suprasti?

Paskaitos metu bus aptariamos “girdėti” ir “suprasti” sąvokos, bendravimo trukdžiai, sąlygos, kurios padeda kurti artimą bendravimą šeimoje.

Seminaras / praktinis užsiėmimas tėvams ir vaikams ”Ko reikia, kad būtume išgirsti ir suprasti?
(auka $10 už 2 asmenis). Tai semintas tėvmas ir vaikams. Dalyvaukite, kad geriau suprastumėte vieni kitus
Užsiėmimo metu bus atliekami pratimai, padedantys suprasti, kas trukdo ir kas padeda išgirsti vienas kitą, atpažinti jausmus, kai jaučiamės nesuprasti ir neišgirsti, įprastus elgesio būdus.


Kviečiame dalyvauti mokyklos bendruomenę ir pasikviesti draugus, kam aktuali ši tema.

Lektorė - Šeimos ir porų psichoterapeutė Živilė Baronienė (Lietuva).  Daugiau nei 10 metų konsultuoja šeimas tarpusavio santykių, konfliktų sprendimo, vaikų auklėjimo klausimais. Veda poros tarpusavio santykių stiprinimo, stiprių jausmų apažinimo ir valdymo, pozityvios tėvystės ugdymo, socialinių įgūdžių ir socialinio atsparumo ugdymo užsiėmimus, seminarus specialistams ir visuomenei.
 

 

 

 

Vaikų nuotraukos seniai padarytos.  Daug kas jau užsisakę nuotraukas.  Jeigu dar nesatę užsisakę savo vaikų nuotraukas, čia paskutinis šeštadienis kada tai galite daryti.  Norint užsisakyti nuotraukas, prašome ateiti į Tėvų komitetą. 

 

 Šeštadienį, 2:30 val. p.p., Čiurlionio galerijoje - Veltinių papuošalų klasė suaugusiems.

Veltinis Papuošalas Sau


 

Etnokultūros būrelis kviečia mokyklos mokinius 1:30 val. prisijungti ir pasigaminti veltinuką (kviečiame ne tik būrelio narius, bet ir visus mokyklos mokinius). Užsiėmimas nemokamas mokyklos mokiniams.

 


Sekmadienį, 10 val. ryto, Čiurlionio galerijoje - S.Stasienes seminaras "Geresnis Aš". 

 

https://www.facebook.com/events/2307992309469961/?ti=cl

  


 

Vaikų nuotraukos seniai padarytos.  Daug kas jau užsisakę nuotraukas.  Jeigu dar nesatę užsisakę savo vaikų nuotraukas, čia paskutinė proga tai daryti.  Norint užsisakyti nuotraukas, prašome ateiti į Tėvų komitetą. 

 

 


Kviečiame atvykti į Jaunimo centrą sausio 25 d, 5:30vpp, renginys ,,Penktadienį po penkių - šokiai". Įėjimas $10. prie durų. Pabendrauti ir linksmai sutikti savaitgalį! Penktadienio vakarą pradėsime pasiklausydami ,,Cosmic Latte Duo" - jaukus ir jaunatviškas gitaros ir vokalo duetas, atliekantis gerai žinomus džiazo standartus, šiuolaikinius neo-soul, pop bei savo autorinius kūrinius. Šokiams gros Algimantas Barniškis. Veiks baras. Kviečiame pasimėgauti gyva muzika ir maloniai praleisti laiką.


 

Sausio 26 d. 10.00 val. Čikagos lituanistinėje mokykloje
(didžiojoje salėje- įėjimas – auka) bus rodomas spektaklis vaikams „Svajutė ir Girutis. Paskui žvaigždes“. Spektaklis kviečia tikėti svajonėmis, kartais mes jų ieškome toli toli, bet patys didžiausi lobiai slypi čia pat. Tuomet vyksta stebuklai ir žvaigždės krisdamos dangų raižo.

 

 


 

Ieškome šeimos ar asmens kur norėtų pasidalinti įdomią istoriją su mokyklos bendruomene.
 

Naujas
Projektas 

NORIU JUMS PAPASAKOTI….

Antroji įdomi istorija atkeliauja drauge su _____________.
Vasario 9 d. ________ val.
Čiurlionio galerijoje, pasakojimas apie  ____________________.


Kviečiame mokyklos bendruomenės šeimas atnešti į mokyklą įdomias istorijas - pakvieskite tetas, dėdes, seses, brolius, senelius, mamas ar tėvelius, atnėškite įdomią istorija ir pasidalinkite su mumis.
Turime dvi datas 2019 metai – vasario 9 d., kovo 23d. -  tad paskubėkite.

 


Dėl blogų oro sąlygų, pamokų šiandien NĖRA!


Skaitymo konkursas vyksta  nuo sausio 5 d iki kovo 31 d.

 

Konkurse dalyvauja visi skaitantys mokiniai.

Dalyviai skirstomi į 4 grupes:
I grupė - 1,2,3 skyrių mokiniai
II grupė - 4,5,6 skyrių mokiniai
III grupė - 7-8 skyrių mokiniai
IV grupė - 9-10 skyrių mokiniai


Perskaitytos knygos bus vertinamos taškais: 1 puslapis - 1 taškas. Rezultatai bus skelbiami kiekvieną savaitę bibliotekoje ir klasėse. Paimtos ir grąžinamos knygos bus registruojamos suvestinėje ir anketose, kurias turės pildyti skaitantys (grąžinant knygą į biblioteką).

Kiekvienoje klasėje daugiausiai taškų surinkusieji galės dalyvauti savo grupės pagrindinio prizo (dviračio) loterijoje. Kiekvienos klasės I, II ir III vietos laimėtojai bus apdovanojami saldžiausiais prizais ir diplomais.

Naujiena!! Konkurse gali dalyvauti ir tėveliai. Skaitykite patys ir skaitykite savo vaikams!
Nugalėtojo laukia specialus prizas-staigmena.


NAUJIENA !!!!

SKAITYMO KONKURSAS MOKINIŲ TĖVELIAMS


Konkurse gali dalyvauti visi mokinių tėveliai.

Skaitykite patys ir skaitykite savo vaikams! 

Nugalėtojo laukia specialus prizas-staigmena. 

Reguistruotis konkursui ČLM bibliotekoje.


 

 


 

Kiekvienas iš mūsų esame lietuvių tautos, savo šeimos ir giminės atstovas. Esame dalelė ilgoje savo protėvių grandinėje, todėl turime pareigą jos nenutraukti ir nesugadinti.

Kiekvienam labai svarbu sužinoti, išmokti savo tautos papročius, juos išsaugoti ir perduoti ateinančioms kartoms.

Etnokultūros būrelis padės tau pažinti tautos gyvąją tradiciją ir tapti jos tęsėjais.

Šio šeštadienio (sausio 12 d.) tema ,,Medžiai senovės lietuvių gyvenime". Vytelių pynimas, piešiniai ant medžio trinkelių, sulos ragavimas, dainos, patarlės, mįslės.
Naujas
Projektas 

NORIU JUMS PAPASAKOTI….

Pirmoji įdomi istorija atkeliauja drauge su Bikulčių šeimyna.
Sausio 12 d. 12.30 val.
Čiurlionio galerijoje, pasakojimas apie  Lietuvos šauliu sąjungą.


Kviečiame mokyklos bendruomenės šeimas atnešti į mokyklą įdomias istorijas - pakvieskite tetas, dėdes, seses, brolius, senelius, mamas ar tėvelius, atnėškite įdomią istorija ir pasidalinkite su mumis.
Turime dvi datas 2019 metai – vasario 9 d., kovo 23d. -  tad paskubėkite.


Ar jau parašei kalėdinį pasveikinimą? 
Nieko tokio, aš irgi dar nespėjau!
Kalėdinis ČLM paštas jūsų paslaugoms! 
Tad rašykite kalėdinius pasveikinimus širdingai gausiai 💌📬


      

Reikalingas tėvelis kuris dirba prie statybos.  Mums reikia pakabinti lentą ant sienos ir montuoti projektorių nuo lubų. Kas galėtų mokyklos labui paaukoti laiko kokį šeštadienį prašome susisiekti su Tėvų komiteto pirmininku Rimu Rekašiumi (1-847-794-8751).

 Geltonų marškinėlių šeštadienis!


Primename, kas dar neužsisakėt nuotraukų ir norite tai padaryti, prašome užeiti į tėvų komitetą šeštadienį, užpildyti formą ir sumokėti. Kaip buvo minėta,  užsakytos portretinės nuotraukos bus paretušuotos, įscentruotos, kad turėtumėte puikų jūsų vaiko su tautiniais rūbais prisiminimą.

Tėvų komitetas


 

 

Ieškome tėvelio kuris dirba elektriku ar bent nusimano apie tai.  Mums yra reikalingas elektrikas dėl gana paprasto reikalo.  Neturėtų ilgai užtrukti.  Kas galėtų mokyklos labui paaukoti pusvalandį ar valandą darbo prašome susisiekti su Tėvų komiteto pirmininku Rimu Rekašiumi (1-847-794-8751).

 

 

 


Šį šeštadienį geltonų marškinėlių diena.  Skatiname visus mokinius nešioti mokyklos geltonus marškinėlius.  Jei neturite, galima nusipirkti Tėvų komitete.  Kiekviena klasė kurios kievienas vaikas nešios mokyklos geltonus marškinėlius bus apdovanotu saldainiumi.

 


 

 

MIELI MOKYTOJAI IR TĖVELIAI!

Pradedame ruoštis tradicinei Čikagos lituanistinės mokyklos mirusiųjų paminėjimo (Vėlinių) dienai.

Lapkričio 3 d. 12:00 val., koplyčioje visi kartu švęsime Šv. Mišias. Prisiminsime ir nuoširdžiai pasimelsime už mirusius mokytojus bei visus mūsų mirusius artimuosius.

Prašome paieškoti ir įduoti vaikams atsinešti Jūsų mirusių artimųjų nuotraukų (ant kitos pusės užrašius vaiko vardą, pavardę ir klasę), kad po Šv. Mišių vaikai vėl pasiimtų ir parsineštų namo.

Nuotraukas atsinešti į mokyklą lapkričio 3 d.

Iš anksto Jums nuoširdžiai dėkojame už supratimą ir geranorišką įsijungimą į šią bendrą Vėlinių maldą. 

Kun. Jaunius, seselė Laimutė ir Janina Prialgauskienė

 


 

Kviečiame visus 7-14 metų ateities kūrėjus!

Subūrusi jau daugiau nei 10 000 vaikų visoje Lietuvoje, Šimtmečio programavimo valanda kartu su kūrybinių technologijų akademija Bit&Byte keliauja į svetur susibūrusias lietuvių bendruomenes! 

Švęsime Lietuvos Šimtmetį, kalbėdami apie technologijas ir programuodami svarbius Lietuvos istorijos įvykius - Dariaus ir Girėno skrydį per Atlantą, Rūtos Meilutytės olimpinį rekordą ir kitas įsimintinas istorijos akimirkas! Švęsime istoriją, kurdami ateitį – mankštinsime savo kūrybines ir technologines jungtis.

Lapkričio 3 d. 13:30 val. arba 15:00 val.( 1 val. trukmė)
Pasaulio lietuvių centre
Lietuvių Fondo salėje
14911 127th Street, Lemont IL 60439
REGISTRACIJA BŪTINA:
https://bit.ly/2xR7Bc3

Renginys taip pat vyks Skokholme, Hamburge, Niujorke ir Osle

Renginiai NEMOKAMI. 
KAS TURITE, ATSINEŠKITE NUOSAVĄ KOMPIUTERĮ AR PLANŠETĘ. KITIEMS JUOS DUOS NAUDOTI ORGANIZATORIAI

Šimtmečio programavimo valanda yra Šimtmečio iniciatyvų konkurso projektas.

Visu turiniu ir instrukcijomis rūpinasi bit&Byte kūrybinių technologijų akademija. Vaikų ir jų daiktų saugumu rūpinasi dalyviai.

Ačiū partneriams Tesonet, TeleSoftas, BITĖ Lietuva ir Šimtmečio sekretoriatui.

Daugiau apie projektą: https://www.bitbyte.lt/100mokyklu/

 


ETNOKULTŪRO BŪRELIS

Savo veiklą pradėjo Etnokultūros būrelis. Būrelio užsiėmimai vyksta 4 klasėje (vienuolynas) – 13.35 val.  Būreliui vadovauja mokytojos Danutė Petraitienė ir Genė Razumienė.

Būrelis skirtas vaikams, kurie nori ne tik susipažinti su etnine kultūra, bet ir linksmai praleisti valandą su bendraminčiais. Šio būrelio metu vaikai turės galimybę susipažinti su liaudies instrumentais, išmokti tradicinių lietuvių liaudies dainų, ratelių, žaidimų. Iš arčiau susipažinti su smulkiąją tautosaka, analizuoti senovinius lietuviškus simbolius, ornamentus. Bus aptariamos  kalendorinės šventės ir daug kitų smagių dalykų.

Registracijos mokestis - $20 (vienkartinis negrąžinamas mokestis).

Norinčius dalyvauti kviečiame registruotis. 


 

Prieš kelias savaites buvo išdalintos nuotraukų formos su portretinių nuotraukų pavyzdžiais.  Bendrų klasės nuotraukų pavyzdžių neturime.  Norintiems užsisakyti bendrą klasės nuotrauką tiesiog pažymėkite formoje.  Prašome grąžinti Išpildytą formą su portretinės nuotraukos pavyzdžiu.

Tėvų komitetas

 


Pirmas susitikimas
spalio 20d. 13:35 val. (4 klasėje - vienuolynas)

ETNOKULTŪRO BŪRELIS

Savo veiklą pradeda Etnokultūros būrelis. Būrelis vyks kelis kartus per mėnesį valandą po pamokų. Būreliui vadovaus mokytojos Danutė Petraitienė ir Genė Razumienė. Registracijos mokestis - $20 ( vienkartinis negrąžinamas mokestis).

Būrelis skirtas vaikams, kurie nori ne tik susipažinti su etnine kultūra, bet ir linksmai praleisti valandą su bendraminčiais. Šio būrelio metu vaikai turės galimybę susipažinti su liaudies instrumentais, išmokti tradicinių lietuvių liaudies dainų, ratelių, žaidimų. Iš arčiau susipažinti su smulkiąją tautosaka, analizuoti senovinius lietuviškus simbolius, ornamentus. Bus aptariamos  kalendorinės šventės ir daug kitų smagių dalykų. 

 


 

Spalio 20d. Rudenėlio šventė kviečia!
Spalvingai, kūrybingai, originaliai – laukiam jūsų darbelių labai!

Bendram projektui prašome atsinešti šių gėrybių:

ČLM


 

 

 

 

Spalio 20 d. darysime gaisro pratybas.

 

 

 

 

 

 Šiandien buvo išdalintos nuotraukų formos su portretinių nuotraukų pavyzdžiais. Bendrų klasės nuotraukų pavyzdžių neturime.  Norintiems užsisakyti bendrą klasės nuotrauką tiesiog pažymėkite formoje.  Prašome grąžinti Išpildytą formą su portretinės nuotraukos pavyzdžiu.

Tėvų komitetasRugsėjo 29d. 
mokykloje foto diena
visi mokiniai vilki tautinius drabužiusIeškome galinčių atvežti į mokyklą du vaikus iš Orland Park. Visus norinčius ir galinčius padėti prašome susisiekti su iždininke Irma 630-248-8538

 


Jaunimo Centras yra…

J udrus, veiklus, lietuviškas jaunimas, noriai susiburiąs Jaunimo centre.
A rchyvai, reti rinkiniai, knygos, filmai, skaidrės.
U žsimojimas suburti lietuvių visuomenę, ugdyti lietuvišką jaunimą.
N aujos patalpos, erdvūs kambariai, jauki kavinė.
I nstitutas, šeštadieninė mokykla, lektoriai, lituanistika.
M ūsų leidiniai ir kitos knygos.
O rganizacijų posėdžiai, susirinkimai, parengimai, šventės.

C horas, dainos ir taip toliau…
E sminės diskusijos vakaronėse, įdomios, aktualios paskaitos.
N enuilstanti, nagailinti laiko, nuoširdi vadovybė.
T autiniai šokiai, laiudies dainos, nesibaigaiančios repeticijos.
R uošiamos parodos jaukioje Čiurlionio galerijoje.
A udimo, tabybos kursai, liaudies menas.
S eptynios dienos savaitėje, dvidešimt keturios ar net daugiau valandų paroje.

                Iš ,,Jaunimo centrui 40”, Čikaga, 1997m.

 

Aš ir tu – abu kartu!!!

Kviečiame paremti Jaunimo centro veiklą ir tapti Jaunimo centro nariu! Nario mokestis $20. metams. Savo naryste paremsite vieną seniausių Čikagos lietuvų susibūrimo vietų.

Tapti Jaunimo centro nariu galite šeštadieniais Jaunimo centro raštinėje, prie Tėvų komiteto kambario.


Kviečiame visus tėvus į visuotinį tėvų susirinkimą šį šeštadienį, rugsėjo 15 d., 9:30 val. r.  Atvežę vaikus į mokyklą pasilikite!  Diskutuosime naujų mokslo metų planus, pasikeitimus ir finansus.  Ateikite pasidalinti savo mintimis bei pasiūlymais.  Prisirašykite prie Tėvų komiteto ir prisidėkite prie mūsų darbo.  Įsijunkite į mokyklos veiklą - čia mūsų visų mokykla!

Tėvų komitetas


Sąrašas mokyklos tėvelių norinčių ir galinčių - dalintis/vežti/nuvežti/parvežti
vaikus į/iš Čikagos lituanistinę mokyklą.

Jei tinka nors viena vietovė, parašykite kontaktus ir mes padėsime kooperuotis su kitais mokyklos tėveliais. Jei nėra jums tinkamos vietos parašykite savo. AČIŪ


Mokslo metų pradžios šventė
Rugsėjo 8 d.  9:00 val. mokiniai renkasi į klases.
9:30 val. susikaupimo valandėlė.
11 val. mokslo metų atidarymo šventė.

12:30 val. – mokiniai vyksta su tėveliais namo.
Iki pasimatymo kitą savaitgalį!

 


Vasaros atostogos!


 

ČIKAGOS  LITUANISTINĖS  MOKYKLOS
    
2017-2018 MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS

 2018m. gegužės mėn. 19 dieną 

 

9.00 val. – mokiniai renkasi klasėse, jie drauge su auklėtoja aptars mokslo metų pasiekimus, pasidalins vasaros palanais.
10.00 val. – šv. Mišios koplyčioje- kun. G. Keršys
11.00 val. – 2017-2018 m.m. baigimo šventė, 6 klasių perkėlimas į aukštesniąją  ir 10 klasės  „Paskutinio skambučio“ šventės, mokytojų ir mokinių apdovanojimai.

 

Geros visiems vasaros ir ačiū už nuostabius metus.